Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) обвини дружества от групите на ЕВН, Енерго-Про и ЧЕЗ в злоупотреба с господстващо положение.

Производството е образувано по самосезиране на КЗК и в последствие към него е присъединено искане за образуване на производство, подадено от независим търговец на електроенергия.

През март и април 2013 г. КЗК проведе проверки на място в офисите на дружества от трите групи и иззе доказателства на хартиен и електронен носител, въз основа на които са предявени твърденията. Антимонополната комисия изисква допълнително информация от търговци на електроенергия по свободно договорени цени и от клиенти, които предстои са започнат да се снабдяват с електроенергия по свободно договорени цени.

От КЗК обясниха, че твърденията за извършено нарушение са предявени на електроразпределителното, електроснабдителното и дружеството - търговец на електроенергия по свободно договорени цени от съответното ЕРП.

Според експертите от комисията всяко едно от ЕРП-тата злоупотребявало с господстващото си положение като прилагало обща стратегия на пазара на доставка на електрическа енергия до крайни небитови клиенти, присъединени към електроразпределителната мрежа на средно и ниско напрежение на съответното дружество.

От антимонополния орган обясниха, че стратегията на всяко едно от ЕРП-тата се състои в прилагане на различни практики, с които се обменя съществена информация в Групата за клиенти, които преминават от доставка по регулирани към доставка по свободно договорени цени и възпрепятства процесът на първоначална смяна на крайния снабдител с доставчик по свободно договорени цени.

Според предварителната оценка на Комисията нарушението може значително да засегне търговията между държавите-членки.

На дружествата от трите Групи и на молителя по преписката е предоставен срок от 60 дни, в рамките на който те могат да представят писмени възражения по предявените твърдения, да поискат да бъдат изслушани от КЗК в открито заседание и да получат достъп до неповерителен вариант на материалите по производството.