Управляващият орган на Оперативна програма "Административен капацитет" ще предостави безвъзмездна финансова помощ в размер на 9 798 436,84 лева за 20 проекта за осигуряване на оперативна съвместимост на ключови регистри в централната администрация.

Приключи работата на оценителната комисия по процедура по приоритетна ос ІІІ "Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление", подприоритет 3.2. "Стандартна информационно-комуникационна среда и оперативна съвместимост", бюджетна линия BG051PO002/13/3.2-06, съобщиха от Министерство на финансите.

Одобрени са проекти за надграждане на електронни регистри на централни администрации, свързване на електронни регистри с централните системи на електронното управление за постигане на автоматизиран обмен на регистрови данни и информация, разработване и/или внедряване на модули към съществуващи информационни системи и др. В срок до 15 работни дни от издаване на решението УО на ОПАК ще уведоми писмено одобрените кандидати, като посочи какви документи и в какъв срок са длъжни да представят във връзка с подписването на договор. Седем са проектните предложения, които успешно са преминали оценката на качество, но на този етап не могат да бъдат финансирани поради изчерпване на средствата по процедурата. УО на ОПАК ще изготви анализ на възможностите за увеличение на бюджета по процедурата с цел да бъдат финансирани всички качествени проекти.