Всички влогове с натрупаните по тях лихви до 196 000 лв., независимо от валутата им, са гарантирани по закон.

Темата за защитата на спестяванията на гражданите и фирмите стана особено актуална последните седмици, когато се заговори за проблемите на Корпоративна търговска банка и евентуалното ѝ обявяване в несъстоятелност.

Ето какво точно казва законът в случай на отнемане на лиценз на банка и обявяването ѝ в несъстоятелност.

От началото на 2011 г. фондът за защита на влоговете гарантира пълното изплащане на сумите по влоговете на едно лице в една банка независимо от броя и размера им до 196 000 лв. В посочената сума се включват и начислените лихви към датата на решението на БНБ за отнемане на лиценза на банката.

Защитени са влоговете в левове и в чуждестранна валута. Те подлежат на гаранция, когато БНБ отнеме лиценза на съответната банка.

Точният размер на гаранцията се установява, като влоговете с лихвите на един вложител в една банка се събират. Ако са във валута, се изчисляват според левовата равностойност по курса на БНБ към началния ден на изплащане на гаранцията. Този ден се оповестява в срок не по-късно от 7 работни дни преди старта на изплащането в поне 2 централни ежедневника.

Ако вложителят
има задължения
към банката, те
се приспадат от
размера на
гаранцията


Защитата по закона се прилага за всички банки, които имат разрешение да приемат влогове. Както и за клоновете на банки със седалище в трета държава, които са получили лиценз от БНБ при няколко условия - например в държавата по седалището на банката няма действаща система за гаранция или размерът е по-нисък.

УС на фонда за гарантиране на влоговете определя банката, която ще възстановява парите.

Изплащането на сумите започва не по-късно от 20 работни дни от датата на решението за отнемане на лиценза.

При “изключителни обстоятелства”

фондът може да
удължи срока с
не повече от 10
работни дни


Законът дава определение за влог - “паричните средства по банкова сметка независимо от нейния вид, открита на името на едно или повече лица, или кредитни салда, произтичащи от временни положения в резултат на обичайни банкови сделки, които парични средства или кредитни салда банката е длъжна да плати обратно на вложителя съгласно приложимите законови и договорни условия”.

Не се изплащат гарантираните размери на влоговете в банката в следните случаи:

- лицата, на които са били предоставени привилегировани лихвени условия в отклонение от обявените от банката условия, които тя е длъжна да прилага към своите вложители;

- лицата, притежаващи акции, които им осигуряват повече от 5% от гласовете в общото събрание на акционерите на банката;

- членовете на управителния и надзорния съвет, съответно на съвета на директорите на банката, на прокуристите и на членовете на органите є за вътрешен контрол;

- физическите лица, които са в специализираните одиторски предприятия, избрани или назначени по установения в закона ред да заверят годишния финансов отчет на банката;

- съпрузите и роднините по права и по съребрена линия до втора степен на посочените по-горе лица;

- депозитите на банките, когато са направени от тяхно име и за тяхна сметка;

- на финансовите институции;

- застрахователите;

- на пенсионните и осигурителните фондове, с изключение на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване;

- на инвестиционните посредници, когато са направени от тяхно име и за тяхна сметка, колективните инвестиционни схеми, националните инвестиционни фондове, алтернативните инвестиционни фондове, управлявани от лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, и дружествата със специална инвестиционна цел;

- на държавата и на държавните институции, както и на общините.

Не се възстановяват и влоговете, когато са вледствие или са свързани със сделки и действия, които представляват изпиране на пари, ако има влязла в сила присъда.

Защитени са всички депозити
с лихвите до 196 000 лева


Изплащането започва до 20 дни от отнемане на лиценза на банката

На 20 юни БНБ постави Корпоративна търговска банка под особен надзор. Пред офисите й се извиха опашки.

При недостиг във фонда има три варианта

Ако фондът за гарантиране на депозитите в банките няма достатъчно пари, за да изплати всички защитени средства, законът дава три варианта за попълване на недостига, от които да избира управителният му съвет.

1. Фондът задължава банките да преведат авансово годишните си премийни вноски. За база се взема последният ден на предходния месец.

2. Увеличава годишната премийна вноска. В момента тя е 0,5% от общия размер на влоговата база за предходната година, определена на среднодневна основа. Максималният размер не може да надхвърля 1,5 на сто.

3. Ползва заеми. Те може да са в няколко типа:

- Заеми от български и чуждестранни банки, както и от други лица;

- Заеми от държавния бюджет след съответно решение на Народното събрание.

Ползваните от фонда заеми могат да се обезпечават с гаранция, издадена от държавата, или с активи на фонда, включително и с бъдещите вземания на фонда към банките за годишни премийни вноски.

Иначе средствата във фонда се набират от няколко източника.

1. Първоначалните (встъпителните) вноски от банките;

2. Годишните премийни вноски от банките;

3. Доходите от инвестиране на набраните във фонда средства;

4. Получените от фонда суми от имуществото на банката в случаите на суброгация (когато фондът встъпва в правата на вложителите до размера на гарантираните суми);

5. Други източници (заеми, дарения, чуждестранна помощ и други).

В момента във фонда за гараниране на влоговете има около 2,1 млрд. лв. По предварителни данни парите, които подлежат на защита до 196 000 лв. в КТБ, са около 3,7 млрд. лв. Те ще са нужни, в случай че БНБ отнеме нейния лиценз и поиска да бъде обявена в несъстоятелност.

Бяха обявени два варианта за попълване на недостига. Първият бе, като се изтегли държавен дълг в размер на около 1-61,7 млрд. лв., който да се предостави на фонда. За това бе нужна актуализация на държавния бюджет, но такава по всяка вероятност няма да има. Алтернативният вариант е нужните средства да се ползват от фискалния резерв. В него към момента има около 6 млрд. лв.

Най-рано наесен ще е ясно дали и кога точно КТБ ще остане без лиценз. На 20 септември изтича 3-месечният срок на специалния надзор на БНБ. Възможно е обаче той да бъде удължен. По закон максималният период за такъв надзор е 6 месеца.

Все още неясна остава съдбата на влоговете над 196 хил. лв. Има предложения те също да бъдат възстановени, като се прехвърлят в дъщерната на КТБ “Креди Агрикол”, а тя да бъде одържавена. БСП предлага обезпечаването им да е с активи от КТБ за 2 млрд. лв. без лихвите и срещу данъчна ревизия. Единодушна подкрепа от всички партии обаче няма.