Българите и румънците са сред най-големите поддръжници на правото на свободно движение в ЕС, което позволява всеки гражданин на Общността да живее и работи във всяка от 28-те европейски държави, според своите възможности и желание. Това сочат данни, представени днес от Европейската комисия.

Най-силно това право поддържат румънците (88 процента), а на второ място са българите и финландците със 79 на сто.

Гражданите на Кипър, Латвия и Великобритания са най-големите противници на това право със съответно 38, 45 и 46 на сто неодобрение.

ЕК предложи днес пет конкретни действия за укрепване на правото на свободно движение и за подпомагане на държавите от ЕС да извлекат съответните ползи. В съобщението на комисията се изясняват правата на гражданите на ЕС на свободно движение и достъп до социални придобивки, и се разглеждат опасенията на някои държави по повод предизвикателствата, които миграционните потоци могат да поставят пред местните органи.

Правото на свободно движение е основно и е неразделна част от гражданството на ЕС, отбелязва по този повод еврокомисарят по правосъдието Вивиан Рединг. Повече от две трети от европейците твърдят, че свободното движение е от полза за тяхната държава, добавя тя, цитирана в съобщението.

Наясно съм с опасенията на някои държави по отношение на възможните злоупотреби с мобилността, заявява Рединг. По нейните думи злоупотребите пречат на свободното движение, но ЕК цели да помага на държавите да се справят с тези предизвикателства.

Еврокомисарят по трудовата заетост, обществените въпроси и приобщаването Ласло Андор посочва, че ЕК осъзнава възможното възникване на местни проблеми, породени от голям, внезапен приток на хора от други страни от ЕС в определен географски район. Те могат да поставят под напрежение образованието, жилищното настаняване и инфраструктурата, затова ЕК е готова да сътрудничи с държавите от ЕС и да помага на местните органи и на всички останали да използват Европейския социален фонд възможно най-пълноценно, отбелязва той.

Според статистиката над 14 милиона граждани на ЕС живеят в друга страна от Общността. Работещите в ЕС се възползват от това право още от създаването на Европейския съюз, тъй като то е заложено в първия европейски договор от Рим от 1957 година.

Комисията уточнява, че правото на свободно движение на гражданите е неразделна част и основна причина за успеха на единния пазар. То насърчава икономическия растеж, като позволява на хората да пътуват, пазаруват и работят в различни страни, и осигурява на предприятията по-широк набор от талантливи кандидати за работа. Трудовата мобилност между държавите от ЕС допринася за подобряване на съответствието между търсените и предлаганите работни умения на фона на застаряването на населението и на значителните различия между пазарите на труда в ЕС, добавя комисията.

В съобщението се отбелязва, че правилата на ЕС за свободното движение съдържат защитни механизми, които позволяват на държавите от Общността да предотвратяват злоупотреби.

Комисията прави анализ на въздействието на мобилните граждани на ЕС върху социалните системи на приемащите държави. Фактите неоспоримо показват, че голяма част от гражданите на ЕС се преместват в друга държава, за да работят, се посочва в съобщението. В сравнение с гражданите на тази държава е по-вероятно новодошлите да бъдат икономически активни и по-малко вероятно е да разчитат на социални помощи. В действителност процентът на мобилните граждани на ЕС, които получават обезщетения, е относително нисък, в сравнение с гражданите на приемащите държави и гражданите на страни извън ЕС. В повечето страни мобилните европейски граждани са нетни вносители в социалната система на приемащата държава.

В съобщението се посочват правата и задълженията на гражданите на ЕС, изясняват се и условията, при които те имат право на свободно движение, социална помощ и обезщетения.

Поясняват се мерките за борба със злоупотреби, измами и грешки. Представени са инструментите за приобщаване, които са на разположение на държавите от ЕС и местните общности, подложени на конкретен натиск поради приток на европейски имигранти.

За да отвърне на опасенията на някои държави относно прилагането на правилата за свободно движение на практика, ЕК определя пет действия, които би трябвало да помогнат на националните и местните органи. Мерките засягат борбата с фиктивните бракове, като ЕК ще помага на националните органи да прилагат правилата на ЕС, позволяващи им да се справят с евентуални злоупотреби с правото на свободно движение, като изготви наръчник за борба с фиктивните бракове.

Комисията ще продължи тясното си сътрудничество с държавите от ЕС, за да изясни показателите за "обичайно пребиваване", използвани в правилата за координация на социалната сигурност.

Тези строги показатели целят да установят, че гражданите, които не работят, могат да получат достъп до социално осигуряване в друга държава, само след като действително са преместили своя "център на интереси" там (например тяхното семейство живее в дадената страна). ЕК ще помага на държавите да използват повече Европейския социален фонд за целите на социалното приобщаване.

От 1 януари догодина поне 20 на сто от средствата, отпускани по линия на фонда, трябва да се използват за насърчаване на социалното приобщаване и за борба с бедността във всяка страна от ЕС.

Засега 47 на сто от гражданите на ЕС заявяват, че проблемите, които срещат, когато се преместят да живеят в друга страна от ЕС, се дължат на това, че служителите в местните администрации не са достатъчно запознати с правата за свободно движение в ЕС.

Оповестеното днес проучване показва, че 56 на сто от европейските граждани определят свободното движение като най-полезното постижение на ЕС. Според резултатите от проучвания "Евробарометър" повече от две трети (67 на сто) от европейците заявяват, че свободното движение на хора в ЕС носи икономически ползи за страната им.