Младежката безработица в границите на Европейския съюз (ЕС) е достигнала безпрецедентно високо равнище. За това алармира Европейският парламент (ЕП) и призовава към по-активни действия от страна на държавите-членки за ограничаване на тази негативна тенденция. В момента общият брой на младите незаети лица надхвърля 5 милиона. Средното равнище на безработица за възрастовата група под 25 години е в размер на 23% за целия ЕС, като в някои страни тя достига дори стойности над 50%.

Европейският парламент прие резолюция, насочена към засилващия се проблем с младежката безработица. В нея се предвижда въвеждането на минимални общи стандарти за професионално обучение. Заедно с това според документа трябва да влезе в сила изискване за достойни трудови възнаграждения за младежите.

От институцията потвърждават, че ще бъдат отпускани средства за програми, насочени към насърчаване на заетостта. Приетата резолюция предвижда въвеждането на стандарти за качеството на стажове, както и такива за равнището на заплащане. В текста е записано още, че отделяните до сега средства от 6 млрд. евро трябва да бъдат увеличени.

Според Европейския парламент е необходимо националните правителства да ограничат административната тежест за самостоятелно заетите лица, микропредприятията, както и малките и средни предприятия. Също така те трябва да въведат благоприятни данъчни политики и да стимулират частните инвестиции.