Два вида неравноправни клаузи присъстват във всички общи условия на ВиК дружествата в страната. Това констатира след обстоен анализ Комисията за защита на потребителите (КЗП), съобщиха от регулатора.
Изводите са направени на база преглед на всички общи условия на водоснабдителните фирми, при които се предоставят ВиК услуги на физически лица.

И двете установени неравноправни клаузи представляват уговорки, които са във вреда на потребителите, тъй като водят до значително неравновесие между техните права и задължения спрямо тези на търговците.

Едната предвижда при неизправен водомер месечното количество изразходвана питейна вода да се определя по ред и начин, определени от доставчика. Според наредба на Министерството на регионалното развитие обаче за база трябва да се взима количеството, изразходвано през същия период на предходната година.

Втората неравноправна клауза задължава потребителите да заплащат суми в определения срок, независимо от подадени възражения срещу тях и без дружествата да извършват проверка преди това относно основателността на постъпилите възражения.

Това от своя страна създава предпоставка потребителят да е длъжен да заплати сметки, които може реално да не дължи и да липсва правно основание за начисляването им.

Самите общи условия допускат като възможност грешното отчитане на сметките. Затова е необходимо да бъде дадена възможност на потребителя, в случай че не е съгласен с начислените суми, да ги оспори и едва след като дружеството извърши съответните проверки, да бъде задължаван да заплати вече окончателно определената сума.

ДКЕВР е насрочила обществено обсъждане на проекта на единни Общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от ВиК операторите, в която ще участват и представители на КЗП.