Депутатите приеха на първо четене Законопроекта за икономическите и финансови взаимоотношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и техните действителни собственици, внесен от Йордан Цонев и Делян Пеевски от ДПС. „За" гласуваха 97 народни представители, 1 беше "против", а 15 се въздържаха.

Със законопроекта се поставят две основни цели. Той предвижда забрана на регистрираните в офшорни зони дружества да участват в процедури по възлагане на обществени поръчки, както и в приватизация на държавно или общинско имущество.

Такива дружества няма да имат право и да получават лицензии като кредитна институция, застрахователно или пенсионно дружество, здравноосигурителен фонд и други.

Ограниченията няма се прилагат, ако акции на дружествата се търгуват на регулиран пазар в България или друга държава-членка на ЕС, ако дружествата са част от икономическа група, чиято централа е регистрирана като данъчно лице в страна, с която България има споразумение за обмен на информация, или пък чието дружество-майка или дъщерно дружество е българско местно лице и физическите му собственици са известни.

Със закона се въвеждат ефективни мерки за предотвратяване на агресивното данъчно планиране и отклонението от данъчно облагане. За целта в преходните и заключителни разпоредби на проекта са предвидени промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, с които се създава възможност, съществуващият към момента механизъм за скрито разпределение на печалби и свързаните с него санкции, да намери приложение и по отношение на сделките с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим. Сега действащия механизъм е неприложим към дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим поради невъзможност за идентифициране на действителните собственици на капитала на тези дружества. За недекларирано скрито разпределение на печалбата ще се налага санкция 20%.

"Трябва да се изготви регистър на собственици на компании, регистрирани в офшорните зони. Има сериозни парични потоци и е добре властите и широката общественост да е наясно със собствеността в тези компании. Законопроектът е навременен и е добра първа стъпка за регулиране на отношенията със стопанските субекти в тези зони", каза Йордан Цонев.