120 сухоземни костенурки бяха конфискувани и настанени в спасителен център на "Зелени Балкани", съобщиха от екоорганизацията.

Природозащитниците уточниха, че влечугите буквално са били спасени от смърт часове преди да бъдат продадени. Те са открити случайно от служителите на реда, при рутинна проверка на кола на пътя били натоварени в три чувала.

Няколко часа след това, съвместно с РИОСВ Пловдив, костенурките са прегледани, описани и настанени в Спасителния център на Зелени Балкани. Те са от двата вида, срещани в България - шипоопашата и шипобедрена. Голяма част от животните са с висока степен на дехидратация, опаразитени и с тегло под нормата.

Това не е първата подобна акция. През лятото на 2009 г. отново със съдействието на РПУ "Раковски" в гр. Пловдив бяха конфискувани 153 костенурки, също предвидени за продан.

Междувременно в Пловдивския съд вече тече бързо производство срещу нарушителите.

И двата вида сухоземни костенурки са световно защитен вид, вписани в Червения списък на Международния съюз за защита на природата, където са поставени в следните категории: T. graeca – уязвим, T. hermanni – нисък риск. Влечугите са включени в приложение II на Конвенцията за опазване на европейската дива флора и фауна и природните местообитания, в приложение II на Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна, както и в Директива 92/43 на ЕС от 21.05.1992г. за запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна. В Българското законодателство сухоземните костенурки фигурират в приложение № 3 от Закона за биологичното разнообразие и тяхното събиране, задържане в плен, убиване и безпокойство се наказва според Наказателния кодекс на Република България.