С приетите нови цени на електроенергията в сила от 1 юли, ДКЕВР поставя в сериозен финансов риск оператора на електроразпределителната мрежа в Североизточна България ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД и крайния снабдител ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД. Финансовият дефицит в компаниите възлиза на над 100.4 млн. лева. ЕНЕРГО-ПРО ще обжалва новите цени, тъй като те нарушават законодателството за определяне на цените в енергетиката. Това се казва в изявлението на дружеството, чийто пълен тест можете да прочетете по-долу.


На 30 юни 2014 г., Държавната комисия за енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) утвърди цените на електроенергията  от 1 юли 2014 година. Заложените в решение Ц-012/30.06.2014 г. параметри ще задълбочат финансовия дефицит в енергийната система и ще увеличат риска от дестабилизиране на веригата производство – пренос – разпределение – снабдяване с електроенергия. След съкращаването на приходите на компанията с цените от 30.12.2013 г. крайният снабдител и електроразпределителното дружество на ЕНЕРГО-ПРО бяха поставени в ситуация на оцеляване, която се задълбочава с ценовите решения на ДКЕВР от 30.06.2014 година.

По предварителните оценки финансовият дефицит, породен от последните ценови решения, в компанията възлиза на над 100.4 млн. лева. Експертите на ЕНЕРГО-ПРО изчисляват показателите за дейността на дружествата от Групата след влизането в сила на новите цени на електроенергията. В близките дни компанията ще съобщи какво ще е реалното отражение на ценовото решение на ДКЕВР върху функционалността и дейността на електроразпределителното и електроснабдителното дружество в Североизточна България.
Още предварителият анализ показва, че новите цени ще окажат остро негативно влияние върху дейността на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД. Цените на дружеството за услугите по пренос на електрическа енергия през мрежи на ниво средно напрежение са намалени с 31%, а за пренос на електрическа енергия през мрежи на ниво ниско напрежение - с 36.5%.
С цел намаляване на цената на електроразпределителното предприятие, ДКЕВР неоснователно не е признала разходи, които компанията неминуемо ще извърши, за да поддържа  функционирането на мрежата в Североизточна България. Това са разходи за инвестиции (28,9 млн. лв.), разходи за амортизации (5,6 млн. лв.), разходи за оперативна дейност (667 хил. лв.) и др. Общият размер на непризнатите разходи възлиза на 48,8 млн. лв., а заложената от ДКЕВР възвръщаемост от работата на компанията е 27,8 млн. лв. По този начин ДКЕВР предварително залага ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД да генерира загуби в размер на около 21 млн. лв, което е в пряко противоречие със Закона за енергетиката.

Неоснователно ДКЕВР е извадила от необходимите приходи на електроразпределителното дружество 29,9 млн.лв, като санкция след направен регулаторен одит на компанията. Тъй като в резултат на одита няма издаден акт за установяване на административно нарушение, тази санкция е наложена на компанията в грубо нарушение на административния процес и законодателството.
Допълнителен негативен ефект върху работата на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи ще окаже и отказът на ДКЕВР да признае разходите на компанията за балансиране, които възлизат на близо 9,5 млн. лв., което по същество представлява нарушение на Закона за енергетика и Правилата за търговия с електрическа енергия.
С новите цени ДКЕВР намаля приходите за дейността на крайния снабдител ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД от 3% на 2%, с което оставя непокрити разходи за оперативна работа на компанията в размер на 7.7 млн. лева. Както и при ЕНЕРГО-ПРО Мрежи, и при ЕНЕРГО-ПРО Продажби, Регулаторът не е включил в признатите разходи разходите за балансиране, които произтичат от дейност, нормативно вменена на компанията и които се очакват да са не по-малко от 45 млн. лева.
Общо ЕНЕРГО-ПРО Продажби АД е ощетена с 52,7 млн. лв. без да са посочени мотиви за тези корекции.
„ЕНЕРГО-ПРО Мрежи и ЕНЕРГО-ПРО Продажби съставляват края на енергийната верига и са в пряк контакт с потребителите на електроенергия. Нашият дял в цените е под 9% и приходите, които ще получаваме след 1 юли са недостатъчни, за да повишаваме качеството и ефективно да намаляваме аварийността в най-ресурсоемката дейност – тази на електроразпределителното дружество. Навсякъде в индустриалните нации практиката е в крайната част от веригата да остават над 25 - 30% от приходите, което гарантира създаването на електроразпределителна инфраструктура, която може да осигури условията за индустриален ръст и инвестиции.“, заяви Стефан Абаджиев, управител на ЕНЕРГО-ПРО Варна. „С това ценово решение ДКЕВР запълва финансови дефицити в държавните компании за сметка на разпределителните мрежи, от което няма как да не пострадат крайните клиенти. Ще обжалваме решението пред компетентните власти, защото вярваме, че българските закони и европейските директиви са написани, за да защитават общия интерес, и трябва да се спазват от всички, включително и от енергийния Регулатор.“

С последното ценово решение ДКЕВР подкрепя държавните компании НЕК ЕАД и ЕСО ЕАД и  намалява техния финансов дефицит, но това се прави изцяло за сметка на останалите участници в електроенергийната система на страната, което неминуемо оказва негативно влияние върху нея, включително и върху качеството и стабилността на доставките. С едностранчивата подкрепа на тези компании, се налага непремерена финансова тежест върху мрежовите компании и крайните снабдители, които имат пряк контакт с потребителите и се грижат за тяхното обслужване.
На фона на драстичните намаления на приходите на разпределителните дружества и крайните снабдители, които пряко обслужват клиентите, цената на електрическата енергия, предоставяна от НЕК ЕАД, се увеличава с 13,6%, а цената на ЕСО ЕАД за пренос и достъп - с 15,5%.

Въведената от 1 юли схема на разпределение на приходите на дружествата в енергийната система поставя под въпрос ежедневни и необходими дейности на електроразпределителните компании като разширяване на съществуващата мрежа за присъединяване на нови клиенти, отстраняване на аварии и поддръжка на основни услуги като денонощна телефонна линия и центрове за обслужване на клиенти.