Разширява се контролът върху дейността на акредитираните организации за посредничество при международно осиновяване. Чуждестранни граждани няма как да осиновят българче, без да се срещнат лично с него.

Експертна група на Министерство на правосъдието е изработила Проект на нова Наредба за определяне на условията и реда за даване на съгласие за международно осиновяване и за воденето на регистрите на международните осиновявания, съобщиха от МП. Новите текстове предвиждат молбата за осиновяване на дете от чужди граждани да се изготвя от осиновяващия. Проекторазпоредбата следва разбирането, че кандидат-родителите трябва лично да изразят желанието и мотивацията си, както и да посочат характеристиките на детето. В момента тази възможност е предоставена и на акредитираните организации за посредничество при международни осиновявания и на централните органи.

С оглед защита правото на детето и осигуряване на неговата информираност и подготовка, се изключва възможността процедурата по осиновяване да се извърши без осъществяване на личен контакт между осиновяващия и детето, което се допуска в сегашната наредба.

Опитът от изминалите години доведе до установяване на работеща процедура, чрез която за периода 2011-2013 г. министърът на правосъдието е дал съгласие за осиновяване на 406 деца, които не можеха да намерят семейство по общия ред. Тази добра практика е регламентирана подробно в проекта в Глава трета, по която се осъществяват специалните мерки за осиновяване на по чл.112, ал.6 СК на деца със особености в здравословното състояние, на по-висока възраст, както и на братчета и сестричета.

За първи път се предвижда възможност, след вписване в регистъра, по искане на чужденеца кандидат-осиновител, да се спре участието му в осиновителната процедура за период от 12 месеца без да загуби поредността си на вписване.

С проекта за нова наредба се отменя сегашната Наредба № 13 за определяне на условията и реда за даване на съгласие за международно осиновяване и за воденето на регистрите на международните осиновявания.

Министерството на правосъдието предлага за обсъждане и проект на Наредба за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за посредничество при международно осиновяване и за осъществяване и прекратяване дейността на акредитираните организации, с която се променят условията за издаване на разрешения за посредничество при международните осиновявания. Проектът цели ясно регламентиране на дейността на акредитираните организации, повече прозрачност, отчетност и контрол.

За първи път се въвежда задължението те да поддържат интернет-страница, на която да е обявен списъкът на държавите, с които имат право да осъществяват посредничество, на дължимите от клиентите държавни такси за осиновяване, както и информация за процедурата и необходимите документи.