С промени в Правилника за прилагане на Закона за народната просвета правителството създаде възможност при целодневна организация на учебния ден учебните часове за учениците от V до VIII клас да може да бъдат и по 40 минути.

Това ще става с разрешение на началника на регионалния инспекторат на образованието и ще позволи по-голяма гъвкавост при организацията на учебния ден, така че краят на учебните занятия и времето за пътуване да се вместват в рамките на светлата част на денонощието.

Основната цел на направеното в ППЗНП изменение е напълно ограничаване на възможността нормалната продължителност на превоза на учениците да попадне извън периода на светлата част на денонощието, с което се гарантира по-голяма сигурност и безопасност на децата и учениците, които се превозват.