Правителството предлага промени в Закона за търговския регистър.

Целта е да се спази Директива 2012/17/ЕС относно взаимното свързване на централните, търговските и дружествените регистри. Съгласно директивата това става чрез създаването на европейска централна платформа, която ще позволи предаването на информация от всеки един от регистрите на държава-членка до компетентните регистри на друга държава-членка в стандартен формат за съобщения и съответната езикова версия.

Взаимното свързване на търговските регистри ще улесни сътрудничеството между търговците, ще намали бариерите пред трансграничната стопанска дейност и ще редуцира административната тежест, особено за малките и средните предприятия. Чрез улеснения достъп до информация относно дружествата, съдържаща се в мрежата на търговските регистри, се повишава прозрачността на единния пазар, засилва се защитата на притежателите на акции и дялове и се подпомага възстановяването на доверието в пазарите.

Въвеждането на системата за взаимно свързване на регистрите налага страните да предприемат необходимите мерки за адаптиране, като разработи интерфейс, който да свърже всеки регистър с централната платформа. Функцията по осъществяване на адаптирането на информационната система на Търговския регистър в съответствие с разпоредбите на директивата ще бъде възложено на Агенцията по вписванията. Тя ще осигури оперативната съвместимост на регистъра в рамките на системата за взаимно свързване на регистрите. Чрез нея Агенцията незабавно ще предоставя безплатна информация относно започването или прекратяването на производство по ликвидация на вписано в Търговския регистър дружество, обявяването му в несъстоятелност и относно заличаването му от регистъра. След вписване на дадено обстоятелство по Търговския закон, чрез системата тя уведомява за това регистрите, в които са вписани преобразуващите се дружества със седалище в друга държава-членка.

Съгласно текстовете в директивата, създаването, бъдещото развитие и поддържането на платформата и мерките за адаптиране на портала се финансират от общия бюджет на Съюза. Разходите за адаптирането на националните регистри, за тяхното поддържане и работа се поемат от всяка държава-членка.

За пълното транспониране на директивата са необходими незначителни промени в още няколко закона – в Търговския закон, в Кодекса за социално осигуряване, в Закона за българското гражданство и в Закона за икономическите и финансови взаимоотношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. Промените се правят със Заключителните разпоредби на проектозакона за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър.