От 1 юли участниците в обществени поръчки няма да доказват, че не са наказвани за наемане на незаконно пребиваващи чужденци.

Възложителите на обществени поръчки, обявени след 1 юли, не могат да поставят условие участниците да доказват, че нямат наложени административни наказания за наемане на работа на незаконно пребиваващи у нас чужденци през последните до 5 години. Възможността за въвеждане на подобно изискване като условие за участие отпада с последните промени в чл. 47, ал. 2, т. 4 от Закона за обществените поръчки. По-голямата част от тях, включително и тази на чл. 47 от ЗОП, влизат в сила от 1 юли 2014 г., съобщават от Главната инспекция по труда.

Удостоверението за липса на административни наказания се издава на участниците от Главна инспекция по труда. За процедурите, стартирали преди 1 юли, инспекцията ще продължи да издава документа, ако доказването на обстоятелството за липса на административно наказание за наемане на незаконно пребиваващи у нас чужденци е поставено като условие.