През СЕПТЕМВРИ постъпилите на работа регистрирани безработни от област Русе са 667 (с 96 повече отколкото през август). Започналите работа безработни без квалификация са 183, с работническа професия са 202, а специалистите със средно специално и висше образование - 282. Над половината от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 151. Заетост е осигурена на 99 продължително безработни от областта, както и на 36 безработни с намалена трудоспособност.
Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 376 безработни. Сравнено с август, техният брой е с над една трета повече, докато включените безработни в програми за заетост са по-малко от предходния месец. С активното посредничество на бюрата по труда 21 безработни са наети на работа по различни насърчителни мерки.
Общо обявените през септември свободни работни места от работодатели на територията на област Русе са 634 (като темп броят им се запазва колкото и този през август, с 18 по-малко, с 13 повече са те обаче спрямо същия период на м.г.).
През месеца се наблюдава повишено търсене на работна сила в бюрата по труда на първичния пазар, като заявените места са предимно от частния сектор. Заявени са общо 441 работни места, с 58 повече в сравнение с август. В зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места в бюрата по труда са заявени от преработващата промишленост (190), административните и спомагателните дейности (96), образованието (60), строителството и търговията (по 18), транспорта (9), хотелиерството и ресторантьорството (13) и др.
По програми за заетост и по схеми на оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР) в област Русе са заявени общо 76 работни места. Значителната част от тях -74 места са заявени по националната програма „От социални помощи към осигуряване на заетост”. По новообявената процедура през септември в бюрата по труда работодатели от областта са заявили общо 117 работни места по насърчителни мерки за заетост по ЗНЗ.
Към края на септември в двете бюра по труда в област Русе – Русе и Бяла, регистрираните безработни са 10 383. Техният брой се увеличава незначително с 28 в сравнение с края на август. Като търсещи работа лица са регистрирани и 589 заети, 432 пенсионери и 177 учащи.
Равнището на безработица за област Русе, на база официално публикуваните данни от Агенцията по заетостта за страната, е 10,1%, колкото и през предходния месец. За сравнение – равнището на безработица средно за страната е 10,8 на сто.
• По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Ветово – 42,0% /1708 безработни лица/, следват общините Борово – 34,6% /536/, Ценово – 33,7% /599/, Две могили - 24,5% /836/, Сливо поле – 21,5% /730/, Бяла – 20,6% /993/, Иваново - 17,2% /496/, и най-ниско в община Русе - 5,5% /4485/.
По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 46%, с работнически професии – 33%, специалисти – 21%.
Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование, които съставляват 39%, хората със средно образование са 50%, а висшистите – 11%.
Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 45% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 38%, а младежите до 29 години – 17%.
От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 619.