На извънредно заседание късно снощи НЗОК прие проектобюджета за 2014 г. В него са предвидени общо 2 823 110 хил.лв., от които 2 472 462 хил. лв. - за здравноосигурителни плащания.
За болнична медицинска помощ в бюджета са заделени 988 128 хил. лв., за лекарствени продукти - 556 000 хил. лв., в т.ч. лекарствени продукти и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение в размер на 527 000 хил. лв., за лекарствена терапия при злокачествени заболявания - 145 000 хил. лв.
Предвидените средства за плащания от трансфери от Министерството на здравеопазването (МЗ) са общо в размер на 13 400 хил. лв. Те са предназначени за дейности по амбулаторно проследяване на болни с психични заболявания и на болни с кожно-венерически заболявания, както и за интензивно лечение. В тези средства е включена и сумата за доплащане на частта от потребителската такса, която е разлика над 1 лев за пенсионерите.
В бюджета на НЗОК са предвидени и 1000 хил. лв. за дейностите за асистирана репродукция, които са започнали през 2013 г. От 2014 г. финансирането на тази дейност отново преминава в МЗ.
Средствата от 104 834 хил. лв., предвидени за други здравноосигурителни плащания, могат да се разходват по решение на НС на НЗОК, след предоставяне на пакет от мерки, свързани с оптимизиране на здравноосигурителните плащания и подобряване на контрола върху тяхното разпределение и разходване, внесен от министъра на здравеопазването в Министерския съвет, в следните направления: Усъвършенстване на механизмите и критериите за договаряне и заплащане на лекарствените продукти и медицинските изделия, финансирани от бюджета на Националната здравноосигурителна каса; прецизиране на обхвата и съдържанието на медицинските стандарти в болничната и извънболничната медицинска помощ;
подобряване на изискванията и критериите за медицински и финансов контрол върху дейността на изпълнителите на медицинска и/или дентална помощ и аптеки.
Министерският съвет следва да внесе приетите мерки в Народното събрание на Република България до 01 януари 2014 година.
Надзорът на здравната каса потвърди възможностите на институцията да заплати 80% от извършената болнична медицинска дейност за месеците септември, октомври и ноември т.г., като останалите 20% от извършената и отчетена дейност ще бъдат платени през януари 2014 година.