Държавната агенция за закрила на детето ще предприеме необходимите действия за завръщане на намереното в семейство на гръцки роми в района на град Лариса в Гърция, момиченце Мария, за което по безспорен начин бе доказано, че е дете на Сашка и Атанас Русеви от Николаево.

Въпросът за координацията и стъпките, които ще бъдат предприети в тази насока, ще бъде обсъден на заседание на междуинституционален екип за работа в случая, в който ще бъдат включени представители на всички отговорни институции, информираха от ДАЗД.

От обявяването на случая "Мария" ДАЗД е в непрекъснат контакт с МВР, МВнР, както и с фондация "Център Надя", чиито експерти оперират телефонната линия за изчезнали деца 116 000 в България. Държавната агенция за закрила на детето следи отблизо случая с Мария от обявяването му и има пълна готовност за посрещането му на българска територия, както и за предприемане на действия за налагане на мерки за закрила и настаняване в сигурна среда, които да гарантират неговото здраве, образование и развитие.

Веднага след като бъде уведомена, че детето ще бъде транспортирано в България ДАЗД ще създаде необходимата организация за посрещането му на българския граничен пункт от социални работници. Те заедно с МВР ще обезпечат безопасното му придвижване до място за настаняване /кризисен център, друга услуга от резидентен тип или приемно семейство/. Мария ще остане там до намиране на решение за нейното отглеждане – връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини, в приемна грижа или в социална институция.

При наличие на неоспорими данни за въвличане на детето в трафик и експлоатация, по предложение на председателя на ДАЗД министърът на вътрешните работи ще наложи забрана за напускане на страната за срок до две години, както и за издаване на документи, обезпечаващи задгранични пътувания. Най-малко една година след това детето ще остане под наблюдение на социални работници, а ДАЗД ще следи състоянието и развитието му.

Във връзка с разпространените в публичното пространство информации за условията, в които се отглеждат седемте непълнолетни деца, председателят на ДАЗД изпрати писмо до директора на Дирекция "Социално подпомагане", началника на полицейския участък и кмета на община Гурково. В него Ева Жечева препоръчва спешно да бъдат предприети мерки за закрила и действия по отношение на всяко от децата на сем. Русеви, като за целта се изготви актуална оценка и план за действие за всяко едно от тях със срокове за изпълнение на дейностите, които да гарантират тяхната сигурност и безопасност, както и да бъдат планирани конкретни мерки за работа със семейството.