Бившият приватизационен фонд на Мултигруп - “Мултигрупелит”, преименуван по-късно на “Балкантурист Елит”, се разплаща с дребните си акционери, съобщава „Марица“. Цената, която се плаща за една акция, е 1,93 лв. Крайният срок, в който акционерите могат да вземат парите си, е март 2014 г.
Така всеки, който през 1996 г. е участвал в масовата приватизация и притежава бонова книжка с акции, които тогава е дал в полза на ПФ “Мултигрупелит”, може да изрови старата си книжка и да се възползва от възможността да получи пари за дяловото си участие. Минимумът, който може да притежава, са подарените тогава от държавата 25 000 деноминирани лева, т.е. днешни 25 лева, които умножени по 1,93 правят 48,25 лв. Ако човек е умножил акциите си чрез прехвърляне от близки и роднини, сумата набъбва според общия им брой. Това трябва да е отразено на втора страница в боновата книжка в сектор “Данни за заявките и прехвърлянията”.

“Приватизационен фонд Мултигрупелит” АД е регистриран от Софийски градски съд с предметът на дейност е: придобиване на акции от предприятия, предложени за приватизиране по Закона за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия срещу инвестиционни бонове, управление и продажба на тези акции, инвестиране в ценни книжа на други емитенти. Дружеството стартира с капитал 2 213 609 300 лв., от които 10 000 000 лв. в пари и 2 203 609 300 лв. във вид на инвестиционни бонове, разпределен в 22 136 093 поименни непривилигеровани акции с право на един глас. Председател на надзорния съвет е Илия Павлов.

След две години Приватизационен фонд “Мултигрупелит” АД увеличава капитала си от 2 213 609 300 лв. на 2 291 297 700 лв. чрез издаване на нови 776 884 поименни непривилегировани акции с право на един глас по 100 лв., или в общ размер 77 688 400 лв., от които 76 688 400 лв. във вид на инвестиционни бонове и 1 000 000 лв. в пари. Това е записано в извънреден брой на „Държавен вестник“ от 4 февруари 1998 г.

На общо събрание на акционерите проведено на 13.III.1998 г., се взема решение името на фонда да се промени на “Ем Джи Елит холдинг” - АД. Модифициран е и предмета на дейност - придобиване, управление, оценка и продажба на участие в български и чуждестранни дружества, придобиване, управление и продажба на облигации, придобиване, оценка и продажба на патенти, отстъпване на лицензии за използване на патенти на дружества, в които дружеството участва, финансиране на дружества, в които дружеството участва.

През 2004 г. КФН констатира различия между номиналната стойност на акциите и размера на капитала на “Ем Джи Елит Холдинг” АД, регистрирани в “Централен депозитар” АД (ЦД) и “Българска фондова борса - София” АД. Поради тази причина търговията с акции на “Ем Джи Елит Холдинг” АД на борсата временно е прекратена. В края на същата година размера на акциите е уеднаквен и в Бюлетин №241/14.12.2004 г. БФБ публикува уведомление, че възобновява търговията с акции на “Ем Джи Елит Холдинг” АД.

Нетната печалба на акция на Ем Джи Елит Холдинг АД за 2004 г. е 0,22 лв., става ясно от неконсолидирания отчет на холдинга, предаден в БФБ. Приходите на дружеството за 2004 г. според отчета му възлизат на 2,546 млн. лв., или повишение спрямо предходната година със 185,10%.

В началото на 2005 г. “Ем Джи Елит Холдинг” АД започва да раздава новоиздадени депозитарни разписки с номинал един лев на всяка акция, които заменят съществуващите депозитарни разписки. Подмяната на старите депозитарни разписки и замяната им с нови с номинал един лев на всяка акция е било наложено от изискванията на Закона за публично предлагане на ценни книжа и Търговския закон. Така правата и интересите на акционерите не са нарушени по никакъв начин. Скоро след това “Ем Джи Елит Холдинг” АД се преименува на “Балкантурист Елит” АД, а следващите две-три години е в разцвет. За 2008 г. ръстът на годишна база е 42,4% до 36,2 млн. Лв. За цялата 2008 г. компанията наследник на приватизационен фонд “Мултигруп Елит”, отчита ръст на печалбата от 99,6% спрямо 2007 г. до 4,4 млн. Лв. В близките години след това целта на холдинга е значителна част от приходите от дейността да се формират от туристическа и производствена дейност, се казва в доклада на дружеството.

Година по-късно КФН одобрява търговско предложение от дружеството PFHC ESTABLISHMENT “Пи Еф Ейч Си Естаблишмент”, регистрирано в гр. Вадуц, княжество Лихтенщайн, за закупуване на всички акции на “Балкантурист Елит”АД от останалите акционери на дружеството. Инвестиционният посредник, чрез който е осъществено изкупуването, е “Първа Финансова Брокерска Къща” ООД, а предложената цена е 1,93лв. за една акция. Крайният срок е бил 16.03.2009 г. След този срок акциите на акционерите, които не са го приели, се считат за собственост на “Пи Еф Ейч Си Естаблишмент”. Това е първият случай в България, в който мажоритарният акционер се възползва от опциятa “squeeze out”, в буквален превод - изстискване. На практика това означава задължително придобиване на дялове на малка група акционери от акционерно дружество с помощта на парично обезщетение.

Според Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), мажоритарен акционер, притежаващ над 95% от капитала, както е в случая с “Пи Еф Ейч Си Естаблишмент”, има право на “squeeze out”. По силата на същия закон акционерите са длъжни да продадат своите акции на мажоритарния собственик в едномесечен срок от публикуването на предложението, без да е необходимо тяхното съгласие.

Законът за публично предлагане на ценни книжа дава право акционерите на “Мултигрупелит”, респ. на “Балкантурист Елит”, на които принудително са изкупени акциите през 2009 г, да получат парите си за тях в срок от 5 години, а одобрената от КФН цена за акция е 1,93 лв. Този срок изтича през март 2014 г. Парите могат да се вземат по три начина: по банков път, на място в офиса в София или чрез нотариално упълномощен представител на притежателя на акции.