На база метеорологичната обстановка, днес и утре се очаква да се повишават поради отичане нивата на реките в долните течения на реките в Дунавски и черноморски басейн, поречията Арда, Марица и Тунджа, алармираха от МОСВ.

Все още съществува риск от локални, внезапни наводнения. Към настоящия момент най-пълноводни са реките Русенски Лом, Тунджа при Елхово и Янтра при Каранци. Възможно е при някои реки да се увеличи водното количество от преливане и контролирано изпускане на микроязовири.