Правителството предлага промени в Закона за пътищата, с които се транспонира напълно директива от 2011 г. относно заплащането на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури.
Редактираният текст в закона въвежда ограничение при определянето на размера на месечните, седмичните и дневни винетни такси за тежкотоварните автомобили. Месечният им размер не може да надвишава 10% от годишната такса, седмичният - 5%, а дневният - 2%.
Със законопроекта се предлагат и текстове, чиято цел е да предотвратят случаи, при които собственици и ползватели на пътни превозни средства, осъществяващи специално ползване на пътищата чрез превозване на тежки и извънгабаритни товари, декларират неверни данни и обстоятелства. С тях се въвежда задължение за собственика или ползвателя на превозното средство да подава декларация за габаритните размери, общата маса и натоварването на ос. Неверните данни ще се санкционират с глоби от 1000 лв. до 3000 лв. при първо нарушение и в двоен размер - при повторно.
Тези промени ще спомогнат за осъществяването на превантивен контрол, както и на точна преценка относно натоварването на пътната настилка и предпазването й от преждевременно износване, а оттам - и за предотвратяване на създаването на опасност за живота, здравето и имуществото на участниците в движението.