През периода 2010 - 2012 г. данните от проведеното статистическо изследване показват постоянно нарастваща активност на пазара на земеделската земя в Република България, съобщават от НСИ.

В сравнение с 2010 г. броят на сделките със земеделска земя се увеличава през 2011 и 2012 г. съответно с 3.8 и 5.3%. Размерът на продадените площи през 2011 г. спрямо предходната година отбелязва спад със 7.4%, докато през 2012 г. е регистрирано увеличение с 23.2% спрямо 2010 година.

През периода 2010 - 2012 г. средният размер земеделска земя за една сключена сделка е 9 декара. По начин на трайно използване на земеделската земя средният размер на една сделка е, както следва: ниви - 9 дка, постоянно затревени площи - 4 дка, овощни насаждения и лозя - по 3 декара. Цената на един декар земеделска земя в сравнение с 2010 г. се увеличава с 42.7% през 2011 г. и с 37.4% през 2012 г. спрямо 2011 година. Най-значително е нарастването на цената на овощните градини - със 17.4% през 2011 г. и с 45.1% през 2012 г. спрямо предходната година.

През 2010 г. най-активен е пазарът на земеделска земя в Югоизточния район, в който са реализирани 29.4% от всички сделки и 26.7% от продадената земя. През 2011 и 2012 г. водеща роля има Северозападният район, където са сключени съответно 23.1 и 26.3% от сделките и е продадена 26.1 и 34.5% от земеделската земя. И през трите години на периода най-висока е цената на земеделската земя в Североизточния район - 365 лв. на декар през 2010 г., 555 лв. на декар през 2011 г. и 860 лв. на декар през 2012 година.

Развитието на арендните отношения в селското стопанство през периода 2010 - 2012 г. е динамично.Спрямо предходната година сключените договори за аренда/наем на земеделска земя през 2011 г. са повече с 4.9%, а през 2012 г. - с 9.4%. По отношение на размера на арендуваната/наеманата земеделска земя данните от изследването показват известно намаление на площите през 2011 г. - с 3.1%, докато през 2012 г. е регистриран ръст от 23.4%. Средният размер на площта на един договор за аренда/наем на земеделска земя през наблюдавания период е между 16 и 18 декара. Средната стойност на рентното плащане на един декар арендувана/наета земеделска земя е 23 лв. през 2010 г., 30 лв. през 2011 г. и 34 лв. през 2012 година.

Най-голям е броят на сключените договори за аренда/наем на земеделска земя през 2010 г. в Североизточния район - 27.3% от общия брой за страната, през 2011 г. - в Югоизточния район - с 27.5%, а през 2012 г. - в Северния централен - с 27.9%. Близо една трета от арендуваната земеделска земя в България е в Северния централен район - 30.0% от общата площ през 2010 г., 29.0% през 2011 г. и 27.8% през 2012 година. На регионално ниво през 2010 и 2012 г. най-голям е размерът на арендуваните площи в рамките на един договор в Северозападния район - 47 дка, а през 2011 г. - в Югозападния - 24 декара.

И през трите години на периода най-висока е цената на един декар арендувана земя в Североизточния район - 40 лв. през 2010 г., 50 лв. през 2011 г. и 53 лв. през 2012 година.

Информацията е събрана в рамките на статистическо изследване на тема "Система за събиране на информация за цените на земеделската земя и рентата в селското стопанство съгласно целевата методология", което е част от дейностите по договор за субсидия с Европейската комисия/Евростат.

Основната цел на изследването е разработването на статистически инструментариум и производството на статистическа информация за пазара на земеделската земя и рентата в селското стопанство в България в съответствие с основните принципи на Общата методология на ЕС, приета от Евростат през 2010 година.

Изследването се проведе с 1 640 респонденти на територията на България, от които: 1 419 земеделски стопанства, 50 фонда за операции със земеделска земя, 14 брокери, опериращи с недвижими имоти, 123 агенции за недвижими имоти и 36 други.

Обхванати са пет категории земеделска земя, дефинирани по начина на трайното й използване: ниви, овощни градини, лозя, естествени ливади и мери и пасища. Това са основните категории земя в България, които се посочват в документите при сключване на сделки за продажба или на договори за наем/аренда на земеделска земя. Осигурено е съответствие между използваната в рамките на изследването номенклатура на земята и тази в методологията на Евростат чрез групиране на две от категориите земя. Естествените ливади и мерите и пасищата са обединени в обща категория - постоянно затревени площи, за която е изчислена обща средна цена.

Освен по начин на трайно ползване, сделките със земеделска земя и договорите за наем/аренда са групирани според категорията за почвено плодородие (от първа до десета). Формирани са две групи с цел проследяване на значението на категорията за почвено плодородие като ценообразуващ фактор.

Съгласно целевата методология на Евростат се наблюдава цената на единица площ (хектар) закупена или наета/арендувана земеделска земя. В България при сделките и арендуването използваната мерна единица за площ е декар. По тази причина цените на сделките и договорите за аренда се отнасят за 1 декар земеделска земя, след което данните са преизчислени в хектари. Средната цена на единица площ за всяка категория земеделска земя на ниво населено място, община и област е изчислена като съотношение между стойността на сделките/договорите за наем/аренда и общата площ, за която се отнасят. На национално ниво и нивата NUTS1 (статистически зони) и NUTS2 (статистически райони) цената на единица площ е изчислена като среднопретеглена с площта на съответната категория земя по начин на трайно ползване. Данните за площите, които са използвани като тегла за съответните географски нива, са от Преброяването на земеделските стопанства в България, проведено през 2010 г. от Министерството на земеделието и храните.

Периодът, за който се събират данни за цените на сделките със земеделска земя и на рентните плащания в селското стопанство, е календарна година. При наемите/договорите за земеделска земя се наблюдават цените на сключените през отчетния период договори за наем/аренда, независимо че селскостопанската продукция ще бъде прибрана, или рентата ще бъде платена извън наблюдавания период. Когато цените на рентните плащания по договори, сключени в предишни периоди, са променени с анекс към основния договор или по друг начин през наблюдавания период, то тези договори също се считат за нови и договорените между страните по тях цени също са взети предвид. Договорите за наем на земеделска земя са с продължителност 1 година, а за арендата - минимум 4 години.

В цената на сделките със земеделска земя се включват платените данъци и такси. В цената не са включени: ДДС, платените суми за право на ползване, получените от собствениците парични компенсации при продажбата или придобиването на земята, стойността на сградите, построени върху земята, и плащанията при наследяване.

В цената на рентата се включва и стойността на всички плащания в натура, оценени по цени на текущата година, и платените данъци и такси. В цената не се включват: платените суми за право на ползване, стойността на сградите или жилищата, разположени върху арендуваната земя, както и всички други разходи, свързани с други активи (текущи разходи за поддръжката на сгради, застраховки и амортизации на сгради и др.).

Допълнителна информация относно методологията и данните от наблюдението за пазара на земята и арендата в селското стопанство в Република България през периода 2010 - 2012 г. е публикувана на интернет страницата на НСИ - http://www.nsi.bg/otrasal.php?otr=1