На редовното си заседание тази сряда правителството ще определи нов, по-висок от досегашния размер на линията на бедност за страната за 2014 г. Той става 251 лв. при 241 лв. през 2013 г.

За изчисляване на размера на линията на бедност ежегодно се използват данните от изследването на бюджетите на домакинствата в България, провеждано от НСИ. Размерът е определен с оглед на гарантираното задоволяване на минималните жизнени потребности от храна и нехранителни стоки и услуги.

Правителството ще увеличи със 78 900 лв. средствата за персонал на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Те са необходими за изплащане на полагащите се по Кодекса на труда обезщетения на освободените членове на ДКЕВР. Средствата ще се осигурят чрез преструктуриране на разходите по централния бюджет за 2013 г., тъй като не са предвидени в бюджета на Комисията, а заложените в него капиталови разходи са с ограничен размер и не могат да бъдат преструктурирани.

Правителството ще допълни списъка на университетските болници с още четири лечебни заведения. Това са МБАЛ "Света Марина" – Варна, УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов" – София, МБАЛНП "Св. Наум" – София и МБАЛ "Национална кардиологична болница" – София.Съгласно Закона за лечебните заведения университетски болници са многопрофилни или специализирани болници, в които след акредитация се осъществяват дейности по клинично обучение на студенти и докторанти по медицина, дентална медицина, фармация и здравни грижи, както и следдипломно обучение.

Правителството ще приеме отчет за изпълнението през 2012 г. на Националната програма по безопасност и здраве при работа. Изпълнението на дейностите в Плана за 2012 г. до голяма степен е допринесло за резултатите, отчетени от информационната система на НОИ и от инспекционната дейност на ИА "Главна инспекция по труда". Те сочат намаляване на общия брой на трудовите злополуки, довели до смърт (82 през 2012 г. при 86 през 2011 г.) и предизвикали трайна инвалидност (11 през 2012 г. при 20 през 2011 г. Намалява и общият брой на загубените календарни дни от трудови злополуки – от 154 006 на 120 925. Запазва се относителният дял на нарушенията в областта на здравословните и безопасни условия на труд (43%) и се отбелязва незначителен ръст от 1 п. п. (до 57%) на нарушенията по законосъобразността на трудовите правоотношения.