Редица административни структури нямат възможност да прилагат въведената през юли 2012 г. нова формула за формиране на заплатите. Като основна причина за това те посочват липсата на допълнителни бюджетни средства. Това се казва в приетият от Министерски съвет днес доклад за състоянието на администрацията през 2013 г.

Постигнатото на места увеличение на заплатите се дължи или на оптимизиране на числеността и разходите, или единствено на наличието на свободен финансов ресурс към момента. В някои администрации обаче средствата за заплати са на нивата от преди няколко години, въпреки увеличението на обема и обхвата на изпълняваните функции.

В доклада са обобщени данните за състоянието на административното обслужване, администрираните регулаторни режими, работата по изграждане на електронното правителство.

Общата численост на държавната администрация към края на 2013 г. е 144 832 щатни бройки (144 875 щ. бр. за 2012 г.). В тях са включени и данните за МВР, чиято численост намалява с 0,5% спрямо предходната отчетна година - 54 913 за 2013 г. при 55 170 за 2012 г.

Без МВР, в министерствата щатовете са общо 7300 (с 0,4% по-малко). Най-значимо намаление на щатната численост през 2013 г. е имало в Министерството на здравеопазването – с 10 на сто, се посочва още в доклада.

Незаетите щатни бройки в структурите на държавната администрация към 31 декември 2013 г. са 8,4% от общата численост при 7,8% през 2012 г. Значителна част от тях (18,8%) са останали незаети за период, по-голям от шест месеца.