Една от водещите до преди години пътностроителна компания "Холдинг пътища" АД е обявена в несъстоятелност с решение от 10 юни. Дейността на фирмата е прекратена.
Началната дата на неплатежоспособността е 30.09.2013 г. За временен синдик е назначен Александър Ценков Георгиев. Съдът е наложил общ запор и възбрана върху имуществото на "Холдинг Пътища" АД и свиква първото събрание на кредиторите му на 15 юли.