Намаляването на детската бедност и създаването на условия за социално включване на децата, подобряване на здравето им и осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование.

Това се предвижда в Националната програма за закрила на детето за 2014 г., която прие правителството на своето заседание, предаде репортер на БГНЕС.

Предвижда се подобряване на нормативната уредба в областта на политиките за децата и семейството, продължаване на процеса на реформа в институционалната грижа, развитие на услугите за семейства с деца в ранна възраст и др. Заложени са дейности, насочени към превенция на насилието срещу деца, осигуряването на подкрепа на непридружени деца-бежанци, превенция на употребата на наркотични вещества. Въведена е нова област на интервенция – осигуряване правото на детето на живот и развитие в сигурна и безопасна среда. Специално място е отделено за спорт, култура и дейности за свободното време, насърчаване на участието на децата в процесите на вземане на решения и мониторинг и подобряване на работата на системата за закрила на детето.Приет беше и доклад за изпълнението на националната програма за миналата година. В него е направен преглед на извършените дейности през годината, значението, ефекта и резултатите от предприетите мерки в основни области на политиките, обхванати в Програмата. Важен акцент е поставен върху реализацията на проектите, свързани с изпълнение на Плана за действие за изпълнение на Национална стратегия "Визия за деинституционализацията на децата в Република България".