Общо 27,5% от всички наети на пълно работно време у нас получават ниско възнаграждение - под или равно на нетна работна заплата от 352 лв. на месец.

Това заяви президентът на КНСБ Пламен Димитров, който цитира данни от изследване за цената на труда на Института за социални и синдикални изследвания към синдиката.

Според дефиницията на КНСБ за нископлатен служител се смята този, който получава до 67 на сто от нетната работна заплата за съответната година след приспадане на данъците и социалните осигуровки. За 2012 година нетната работна заплата е 525 лева, а 67 на сто от нея - 352 лева, посочи Димитров.

Профилът на нископлатения работник най-общо е жена в предпенсионна възраст с ниско образование, живееща отдалечено от административните центрове и работеща в преработващата промишленост или селското стопанство. Често пъти са хора, които работят в отдалечени, малки населени места, в малки и стари предприятия.

"Прави впечатление, че предприятията, в които работят нископлатените работници, правят по-високо разходи за труд спрямо общите им разходи", коментира още Пламен Димитров.

По думите му нископлатените работници много по-рядко получават допълнителни възнаграждения под формата на бонуси и социални придобивки в сравнение с работниците, получаващи по-високи доходи.

Изследването показва, че колкото по-кратко е времето на работа в една и съща фирма, толкова по-голяма е вероятността работникът да попадне в групата на нископлатените.

По отношение на нископлатените работници КНСБ предлага да се работи за повишаване на ефективността на колективното трудово договаряне и неговото разширяване, за договаряне на системи за заплащане, които да съответстват най-пълно на резултатите и труда, вложен в производството, за пряко участие на синдиката в различните форми за подобряване на качеството на работната среда.

Проучването е проведено по метода "лице в лице" измежду 3600 заети, като 2006 от тях са били наети на пълно работни време.

Това е част от нашите системни усилия да анализираме конкретни политики по отношение заплащането на труда, каза още Пламен Димитров. Той посочи, че в следващите няколко седмици КНСБ ще е готова с предложения за реформи в областта на заплащането в държавния и частния сектор.