Председателят на Сметната палата изпрати на прокуратурата докладите за одитите в общините Силистра, Лом и Каварна, съобщиха от палатата.

Председателят на Сметната палата изпрати на Главна прокуратура одитните доклади за извършените одити на администрирането на такса битови отпадъци и на възлагането и изпълнението на обществените поръчки в община Силистра за периода от 01.01.2011 г. до 30.09.2012 г. На администрирането на такса битови отпадъци и на възлагането и изпълнението на обществени поръчки в община Лом за периода от 01.01.2011 г. до 30.09.2012 г. За съответствие при финансовото управление на община Каварна за периода от 01.01.2011 г. до 30.09.2012 г.

Член 56 ал. 1 от Закона за Сметната палата регламентира, че председателят на Сметната палата изпраща одитния доклад и материалите към него на прокуратурата при наличие на данни за престъпление. Съгласно чл. 56, ал. 3, Сметната палата не може да огласява данни от доклад, изпратен на прокуратурата, до приключване на наказателното производство. Затова Сметната палата публикува на интернет страницата си одитните доклади за извършените одити в общините Силистра, Лом и Каварна без частите, които са изпратени на прокуратурата.

За нарушения на процедурите за възлагане на обществени поръчки докладите са изпратени на изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки и на директора на Агенцията за държавна финансова инспекция. Докладите са изпратени и на кметовете на общините Силистра, Лом и Каварна, а също и на общинските им съвети. Трите одитни доклада са публикувани на интернет страницата на Сметната палата на адресwww.bulnao.government.bg (раздел "Одитна дейност", подраздел "Доклади-общини").