За първите 6 месеца на годината са извършени 233 289 проверки за спазване забраната за тютюнопушене на обществени места.

На базата на извършените проверки са издадени 2206 предписания, издадени са и 1082 наказателни постановления на обща стойност 696 050 лева. Това става ясно от доклада за изпълнението на мерките, заложени в актуализацията за 2013 година на Националната програма за реформи към второто тримесечие на 2013 година.

Мерките в програмата са общо 108, 103 са в процес на изпълнение, само 4 са приключили, а една предстои да започне. Първите 6 месеца на тази година е доставена апаратура в 7 болници в страната – МБАЛ Благоевград, МБАЛ Сливен, МБАЛ Смолян, МБАЛ Велико Търново, МБАЛ Русе, МБАЛ Плевен и МБАЛ Пловдив.

Отчита се намаление на броя на регистрираните младежи с 8920 спрямо първото тримесечие, от които 2760 или 30 % са включени в някакви програми и мерки за заетост. Броят на регистрираните безработни намалява 26 699 спрямо първото тримесечие, броят на обезкуражените е намалял с 20 900 спрямо първото тримесечие. Към края на юни са подкрепени средно месечно 504 86 хора с увреждания, в това число 19 495 деца на стойност над 94 милиона лева.

Липсва информация за постигнатия напредък по мярката "управление на рисковете от неспазване на данъчното и осигурителното законодателство". Липсва информация за извършените дейности по подготовка на подхода за установяване и предотвратяване на противоречива съдебна практика.