217 зрелостници имат 100 точки, само 48 са с 0 точки, 133 зрелостници имат две пълни шестици, което е 95 точки, 5451 зрелостници имат две отлични оценки над 5.50, 919 по две слаби оценки.

5 са с 0 точки и на двата държавни зрелостни изпита, няма нито един който да има 100 точки и на двата зрелостни изпита. Това показват данните от държавните зрелостни изпити 2014г. Това е тринайсета сесия на държавните зрелостни изпити, но макар и с фатален номер, тя по думите на образователният министър Анелия Клисарова, не е фатална. Тази година няма някакви съществени новости по отношение на формата, единственото ново е, че се утвърди скалата за превръщането на точките в оценки, заедно с изпитните варианти. 54 169 зрелостници са се явили тази година на изпита по БЕЛ, 54 488 на втория държавен зрелостен изпит. Данните показват, че значително намалява броят на желаещите да положат ДЗИ по география и икономика за сметка на увеличаване на броя ДЗИ по биология и здравно образование, философски цикъл и английски език.

Средният брой точки е 62,61, което е много добър 4,71. За миналата година той е бил 4,73. Наблюденията показват и че резултатите са съизмерими има съотносим процент двойки и отлични оценки по БЕЛ и съизмерим успех 4,28. Най – нисък е броят точки по философски цикъл и по история и цивилизация. Традиционно най – висок по чужди езици. По – висок е процентът двойки по история и цивилизация. По-добри резултати по математика и природни науки. Наблюденията показват, че има леко покачване на средния брой точки по предмети в последните три години - математика, физика, химия, биология, т.е. като цяло математиката и природните науки. Същевременно има и леко покачване по БЕЛ. Наблюдава се и по-висока постижимост на затворените въпроси и по – ниска при отворените. Сравнението между слабите и отличните оценки показва близо два пъти по – малко процента на двойки, спрямо предходната година. Данните за средния успех по региони за всички държавни зрелостни изпити поставя на първо място Кърджали с 4.94, следван от Смолян – 4.56, Благоевград 4.51, толкова е и за София град. Най – нисък среден успех има в регионите Разград 3.99, Шумен, 4.04, Ямбол, 4.15, толкова е и в Плевен. Сред училищата с най – високи резултати са 6 в София, има и от Кърджали, Ардино, Варна и Пловдив. Американският колеж със 113 зрелостници има 5,759 среден успех по БЕЛ.