Ива Станкова е новият директор на Фонда за лечение на деца в чужбина, съобщи министърът на здравеопазването Таня Андреева.

Бившият директорът на Фонда за лечение на деца в чужбина Павел Александров беше освободен вчера от поста си.

Причините са резултатите от проверка на Инспектората на Министерство на здравеопазването във Фонда за лечение на деца в чужбина. Инспекторатът констатира нарушения след административна проверка във Фонда за лечение на деца в чужбина.

От Инспектората на здравното министерство предлагат да бъде сезирана Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" заради нарушения на трудовото законодателство. Инспекторите предлагат и да се извърши финансова инспекция на цялостната дейност на лечебното заведение от Агенция за държавна финансова инспекция.

Фондът е създаден, за да помага и организационно и финансово за лечението на деца до 18 години в чужбина. От октомври 2010 година до днес негов директор беше Павел Александров. За цялото това време, въпреки, че е трябвало да бъде атестиран веднъж на три години – такава атестация не е правена. Той декларирал, че към датата на назначаването, че е управител и има участие в "Полинс-М" ООД, която не развива дейност. Комисията установява, че до 29.04.2013 г. Александров е бил управител и съдружник на "Полинс-М"ООД, в хода на той "е реализирал действие за прехвърляне на дяловото си участие във фирмата и за прекратяване на договора си за управление".

Нарушения комисията установила и в общественият съвет, който е консултативен орган от 17 членове. Така към момента на проверката съставът на Обществения съвет не е актуален - част от членовете на съвета са с прекратени правоотношения, с променена месторабота и др. Външни експерти, които подпомагат дейността на Фонда пък се определят със заповед на директора на Фонда, съгласувана с министъра на здравеопазването. "Представените на Комисията "доклади на външните експерти" не отговарят на нормативно установените изисквания", се казва в доклада.

Освен това инспекторите констатират и че не е спазено изискването външните експерти да са хора, които не могат да бъдат членове на контролни и управителни органи на производители, вносители и търговци на лекарствени продукти, медицински изделия и апаратура. Така например на случаен принцип е установено, че д-р Румен Събов, външен експерт по специалност "дентална медицина", е управител на "Био Дентина" ООД - в ликвидация, с предмет на дейност "Внос на медицински изделия, медицинска и дентална техника.

Комисията посочва и че не са правилно приложени правилата за предварителен контрол, непълно е уредена дейността на Фонда по организационно и финансово подпомагане на деца до 18 годишна възраст. Освен това инспекторите констатират, че директорът дори не е издал заповед относно съдържанието на досиетата за лечението на деца, които се създават и съхраняват във Фонда. Комисията проверила и реда на възлагането на обществени поръчки и констатира, че от 01 януари 2012 г. до 28 март 2013 г. е проведена процедура по Закона за обществените поръчки с предмет "Осигуряване на самолетни билети и хотелско настаняване за нуждите на Център "Фонд за лечение на деца", като е сключен договор с изпълнителя "България Ер" АД на стойност 360 000 лв. без ДДС.

През 2012 г. директорът на Фонда е сключил 20 договора за временно и възмездно ползване на недвижими имоти. Всички договори са сключени с Посолски комплекс, Виена, Австрия, като общата платена от Фонда сума за наем за годината е 6 255.80 лева. През 2013 година по идентичен начин са сключени два договора за наем. Има сключен договор от 17.05.2011 г. с Маргарита Николова Мунос, сключен за срок от 2 години за временно ползване на апартаменти в град Париж, Франция.

Договорено е Фондът като наемател да плаща на наемодателя наем в размер на левовата равностойност на 60 (шестдесет) евро на ден за едно лице. По този договор на наемодателя са изплатени 83 602.82 лева за срока на действие на договора. Комисията констатира, че договорът е сключен на 17.05.2011 г., а в него е записано, че влиза в сила от 01.04.2011 г. Както и други интересни констатации на комисията в договорите за наеми.

През 2012 г. във Фонда са подадени 837 заявления за организационно и финансово подпомагане на българчета до 18 години, от които 715 са одобрени, а 122 - неодобрени. От началото на 2013 г. до 28.02.2013 г. са подадени 227 заявления, от които 137 са одобрени, а 24 - неодобрени. В процес на обработване са 66 заявления. От извършената проверка на място в структурата се установи, че заявленията не се вписват своевременно от отговорните за това лица, се казва още в доклада.