Комисията за защита на конкуренцията предяви твърдение за извършено нарушение по чл. 21 от ЗЗК - злоупотреба с господстващо положение - срещу "Енерго-Про Мрежи" АД (предишно "Е.ОН България Мрежи" ЕАД), съобщиха от КЗК.

То е във връзка с осъществяване на управление на производствените мощности, присъединени към разпределителната мрежа на "ЕНЕРГО-ПРО МРЕЖИ" АД по непропорционален начин, което води до неравностойно третиране на дружеството "Хаос Инвест" ЕАД спрямо другите производители на електрическа енергия.

Подходът на Енерго-Про Мрежи (предишно Е.ОН Мрежи) разкрива несъвършенства, които са от естеството да ощетят производителите, инвестирали средства в инсталирането на съвременни системи за управление на мощностите. Така неминуемо се достига до положение, при което вложенията в модерни средства губят своята икономическа обосновка, което от своя страна ограничава техническото развитие.

При изпълнение на въвежданите ограничения от ЕСО, Енерго-Про Мрежи (предишно Е.ОН Мрежи) предпочита първоначално да наложи намаляване на производството на централите с бързо реагиращи системи за управление като тази на "Хаос Инвест" ЕАД, тъй като по този начин изискванията на системния оператор се постигат в максимално кратки срокове. Тази постановка елиминира стимула за инвестиции в нови технологии, тъй като се оказва, че по-модерните централи биват ограничавани по-често и за по-продължителни периоди от време, което води до намален обем на произведената, а оттам и реализираната от тях енергия на пазара и рефлектира върху приходите на дружествата производители.

В същата ситуация привилегировани са производители, чиито мощности не разполагат с гъвкави, модерни системи за управление. По-продължителната работа, а оттам и по-добрата стопанска реализация на тези централи, се постига единствено благодарение на остарялата технология и организация на работа, която предполага необходимост от повече време за въвеждане на диспечерските заповеди. Подобно фактическо положение е противно на правилата на конкуренция, едни от крайните цели на които са подобряване на производството и развитието на техническия прогрес.

Определението не подлежи на обжалване. Страните в производството имат право на достъп до материалите по преписката по реда на чл. 55 от ЗЗК. В срок от 30 дни страните имат право да представят писмени възражения по предявените твърдения. Срокът започва да тече от деня на получаването на определението. Страните в производството имат право да бъдат изслушани от КЗК в открито заседание във връзка с предявените твърдения и правомощията, които Комисията възнамерява да упражни.