"С измененията и допълненията в Закона за здравето се предлага въвеждане на информационните технологии във всички здравни услуги". Това заяви министърът на здравеопазването д-р Таня Андреева по време на заседанието на Комисията по здравеопазването.

Здравният министър подчерта, че с поправките ще станат факт електронното здравно досие, както и електронната здравна карта.

С промените в закона се определят и изискванията за оборудването и консумативите в здравните кабинети. Създава се законовата база за изграждането и поддържането от министъра на здравеопазването на Национална здравна информационна система и въвеждането на електронна здравна карта за пациента.

Целта на информационната система е събирането, предаването, обработката и съхранението на информация за здравното състояние на населението чрез създаване и поддържане на електронно здравно досие на всеки гражданин. Подаването на информацията от лечебните и здравни заведения за създаването и поддържането на електронните здравни досиета на гражданите ще се извършва при условия и по ред, определени с наредба на министъра на здравеопазването.

Създава се възможност в здравните кабинети в детските градини, училищата, домовете за деца, социалните учебно-професионални центрове и приюти за деца да се извършват дейности, свързани с подпомагане процеса на наблюдение и лечение на деца с хронични заболявания. Посочват се изрично и дейностите, които могат да извършват здравните кабинети в домовете за възрастни хора с увреждания, домовете за стари хора, приютите и центровете за временно настаняване.

Със законопроекта за първи път се предлага въвеждането на правила за създаването и функционирането на структури, които да предоставят интегрирани здравно-социални грижи в домашна среда. Предлага се също така "диетика и лечебно гладуване" да отпадне като неконвенционален метод за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве.

Връща се договорното начало при определянето на методиките за остойностяване и заплащане на медицинските дейности, обемите и цените на медицинските дейности, условията и реда за контрол по изпълнението на договорите между НЗОК и изпълнителните на медицинска помощ, както и по отношение на санкциите при неизпълнение на договорите. Тези отношения ще бъдат договаряни в националните рамкови договори (НРД).

С промените в закона се възстановяват и арбитражните комисии, които ще разглеждат становищата на проверените лица, в случай на констатирани нарушения на НРД. Освен това се въвежда общото правило, че от бюджета на НЗОК ще се заплащат само лекарствени продукти за домашно лечение, както и лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания, за които са договорени отстъпки.

Въвежда се Националната здравна карта, на която ще бъдат отбелязани всички болници в страната, леглата, с които те разполагат, както и медицинските специалисти, работещи в тях.

Промените предвиждат разкриването на лечебни заведения да става само с разрешението на Министерството на здравеопазването, още докато те са инвестиционни намерения.