Гражданите на Европейския съюз ще могат по-лесно да упражняват правото си да гласуват в европейски и местни избори, ако живеят в друга страна от ЕС, в резултат от заведени от Европейската комисия дела.

Новината идва днес, когато Комисията прекрати производството за установяване на нарушение срещу България, която прилагаше допълнителни изисквания към чуждестранните граждани на ЕС, които искат да гласуват или да бъдат кандидати в местни и европейски избори (например за предоставяне на номера и датата на тяхното удостоверение за пребиваване), съобщиха от представителството на ЕК у нас.

След изменения в българското законодателство Комисията реши да прекрати производството срещу страната. От 2010 г. насам Комисията е констатирала подобни пречки пред упражняването на избирателните права на гражданите на ЕС в тяхната държава на пребиваване в още десет държави членки (Кипър, Чешката република, Естония, Унгария, Литва, Латвия, Полша, Румъния, Словения и Словакия). Тези пречки вече са отстранени с изключение на разглежданите в три висящи дела. Този напредък е постигнат осем месеца преди предстоящите избори за Европейски парламент, които ще се проведат на 22—25 май 2014 г.

"През май 2014 г. гражданите на ЕС ще имат възможността да гласуват в следващите европейски избори. Това е ключов момент за демокрацията в Европа и аз искам те да изразят своите становища относно бъдещето на Европа", заяви заместник-председателят Вивиан Рединг, която е и комисар по въпросите на правосъдието, основните права и гражданството. "Поради тази причина Европейската комисия предприе решителни действия, за да гарантира, че осемте милиона граждани на ЕС, които са на възраст, в която имат право да гласуват, и които живеят в друга държава от ЕС, могат ефективно да упражняват избирателното си право както в европейските, така и в местните избори."

Гражданството на Европейския съюз предоставя на всеки гражданин на държава - членка на ЕС, правото да избира и да бъде избиран в местни европейски избори в която и страна от ЕС да пребивава. Това право трябва да бъде предоставено при същите условия, при които е предоставено и на гражданите на тази страна. Два законодателни акта на ЕС установяват подробно условията, при които гражданите да могат да упражняват тези права.

След приемането на Директива 93/109/EО (относно правото на гражданите на ЕС да участват в избори за Европейски парламент) и Директива 94/80/EО (относно правото на гражданите на ЕС да участват в общински избори) Комисията започна активен диалог с държавите членки, за да гарантира, че гражданите на ЕС могат на практика да упражняват тези важни права. Поради тази причина тя проведе редица обширни проверки, за да гарантира, че разпоредбите на ЕС са точно транспонирани и прилагани във всички национални законодателства.

След последната вълна от присъединявания и вследствие на поетите ангажименти в първия доклад за гражданството на ЕС от 2010 г. Комисията поиска от 11 държави членки да адаптират своето законодателство или да внесат уточнения в него, за да отстранят различни пречки пред избирателните права на гражданите на ЕС. Тези страни бяха България, Кипър, Чешката република, Естония, Унгария, Литва, Латвия, Полша, Румъния, Словения и Словакия. Съществуваха различни проблеми — от допълнителни изисквания за регистрацията на гражданите на ЕС до проблеми относно предоставянето на достатъчно информация за техните избирателни права. Някои държави не изпълниха своето задължение да съберат достатъчна информация за предотвратяване на двойното гласуване (гласуване в избори за Европейски парламент както в страната на произход, така и в страната на местопребиваване, което е незаконно съгласно правото на ЕС).

Срещу България беше образувано производство за установяване на неизпълнение на задължения във връзка с двете директиви. Между 2011 г. и 2012 г. Комисията предприе решителни действия, съчетаващи конструктивен неформален диалог и завеждане на дела, благодарение на които правото на ЕС беше точно приложено в повечето държави членки. Вследствие на това във всички посочени страни, с изключение на три, пречките бяха отстранени. В останалите случаи (Чешката република, Словения и Словакия) законодателството е понастоящем в процес на изменение или измененията предстоят да влязат в сила.