Не е осъществяван ефективен контрол върху прилагането на цените в различните сектори, като в по-голямата част от случаите такъв контрол изобщо липсва. Изключение прави сектор „ВиК услуги“ и отчасти сектор „Топлоенергетика“.
Това се посочва в доклади на Сметната палата за одитите за регулирането на цените от ДКЕВР, за дейността на “Топлофикация София” и за контрола на МИЕТ. Цените на електрическата енергия, топлинната и електрическата енергия от комбинирано производство, на природния газ и ВиК услугите се увеличават с различни темпове, се казва в доклада на Сметната палата. Цената на електрическата енергия показва трайна тенденция на увеличение. Различните компоненти на цената нарастват с различни темпове. Най-съществено е нарастването на добавките към цената на енергията, най-вече на „зелената добавка”, стойността на която за 4 години е увеличена близо 8 пъти. За разглеждания период относителният дял на добавките става съществен в крайната продажна цена на електрическата енергия, като достига близо 12 на сто през 2012 г. Цената на електрическата енергия у нас остава най-ниска между страните-членки на Европейския съюз, но разликата между средната цена за страните-членки и цената в България за одитирания период намалява, се казва в доклада. Значителните повишения на цените на природния газ през периода 2006 г. – 2009 г. са съпроводени с липса на адекватни регулаторни механизми за съответни изменения и на цените на енергията, произвеждана от топлофикационните дружества. През 2008 г. ДКЕВР получава правото да изменя цените на енергията от топлофикационните дружества преди изтичането на ценовия период ако има промяна в цените на природния газ, водеща до такава необходимост. Това оказва положително въздействие на финансовото състояние на топлофикационните дружества след 2009 г. За изследваните топлофикационни дружества средната преференциална цена през 2013 г. е повишена около 2 пъти спрямо 2007 г., а средната индивидуална цена около 1,6 пъти, при увеличение на цената на природния газ за същия период 2 пъти.
Цените на природния газ продължават да се променят, независимо от тенденцията на намаляващо потребление, с чести и резки увеличения/намаления. България е една от малкото държави-членки на ЕС с единствен доставчик на природен газ. Връзки със съседните газопреносни системи (интерконектори) все още не са изградени. Няма свободен достъп за трета страна до газопреносната мрежа, до хранилището и до местния добив. Пазарът на природен газ е изцяло регулиран, се казва в доклада. Най-голям дял в комплексната цена на водата за битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. потребители заема цената на услугата „доставяне на вода“ – средно 80 на сто. Увеличението на утвърдените цени за комплексната услуга за битови потребители през различните години от одитирания период е между 13 и 67 на сто. Липсва съпоставимост между цените на комплексната услуга, предоставена от различните В и К оператори, както и между цените на отделните видове услуги, поради многото и различни фактори, които оказват влияние върху тяхното формиране, се казва в доклада на Сметната палата.