Нараства броят на децата, проявяващи нетипично и агресивно поведение в училище, сочат данни от 21 проверки в образователни институции на Държавната агенция за закрила правата на детето (ДАЗД), цитирана от БГНЕС.

От Главна дирекция "Контрол по правата на детето" са отчели, че в проверените образователни институции липсват вътрешни правила за действие при сигнал за насилие над дете или инцидент. Няма и ред за подаване на жалби и сигнали. Според инспекторите на ДАЗД не са предприети и действия, които се изискват по Механизма за противодействие на училищния тормоз и агресия между учениците в училище. Установени са и пропуски, свързани с длъжностните характеристики на педагогическия персонал в училищата и детските градини, като не е регламентирано изискване за информиране на компетентните органи, в случаи че дадено дете се нуждае от закрила.

Анализите сочат, че персоналът на образователните институции все още няма умения и познания да идентифицира "дете в риск", както и не разпознава органите за закрила на детето като партньори. Прилагат се наказания преди да са изчерпани възможностите за корекционно въздействие.

Освен това са налагани неоснователни санкции и са използвани методи на въздействие, които травмират децата и нарушават личното им достойнство.

При проверките са открити и нарушения, свързани с работата на Екипа за подпомагане на обучението и възпитанието на деца и ученици със специални образователни потребности. При липса на ресурс и невъзможност ръководството на учебното заведение да се справи със създалата се ситуация, не е търсено съдействие на външни специалисти за справяне с проблема. Установен е също така занижен контрол от страна на директорите по отношение задълженията на педагозите да информират родителите за развитието на ученика, спазване на училищната дисциплина, както и за уменията му за общуване и интегриране в училищната среда.

В голяма част от проверените учебни заведения липсва документация, удостоверяваща работата на педагогическия съветник с ученици, родители и учители – методи на работа и постигнати резултати.

Във връзка с констатираните нарушения, от ДАЗД увериха, че ще предложат на МОН да разработят съвместно методика за работа и ясен регламент за дейността на педагогическите съветници в училищата.