Безплатен онлайн достъп до Речника на българския език осигури Институтът за български език при Българската академия на науките във връзка с честването на 24 май.

Речникът е достъпен на адрес http://ibl.bas.bg/rbe и ще бъде допълван с всяко ново издание.

Многотомният Речник на българския език е най-големият и представителен тълковен речник на българския език.

Досега са издадени 14 тома (до буква П включително), които включват общо 112 686 заглавни думи.

Първите четири тома са преиздадени в преработен и допълнен вариант. През 2014 г. ще бъде публикуван том XV (буква Р). Речникът представя максимално пълно лексикалното богатство на българския език от последните 130 години в неговото стилистично и функционално разнообразие (книжовна лексика, разговорна лексика, диалектна лексика, термини и др.).

Все още не е осигурен достъп до няколко тома на Речника - Т. V, Т. VІ, Т. VІІ, Т. VІІІ, Т. ІХ и Т. ХІV. Довършва се техническата обработка на тези томове при трансформирането им в електронен формат.

По повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост Институтът за български език откри изложба под надслов „По стъпките на учителите“, която е посветена на 145 годишнината от създаването на Българска академия на науките. Експозицията, която ще бъде разположена до 30 май 2014 г. в Централното фоайе на БАН, включва книги и постери, представящи важни области от изучаването на българския език: исторически, диалектни и съвременни речници, граматики на българския език и граматическа литература, диалектни атласи, трудове на видни български езиковеди и на съвременното поколение изследователи от Института за български език.

При откриването на изложбата Институтът за български език представи редица свои дигитални проекти.