Европейската комисия представи вчера предложенията си за промени на пазара на телекомуникациите, сред които е и възможността за отпадането на входящия роуминг от 1 юли догодина. От Брюксел оценяват предложенията като най-амбициозните в сектора за последните 26 години, предаде пресслужбата на институцията.

Ако това предложение бъде утвърдено от Съвета на ЕС и от Европейския парламент, би означавало, че след тази дата, ако абонат бъде потърсен на мобилния си телефон в чужбина, това няма да му струва нищо.

Опростяване на правилата на ЕС за далекосъобщителните оператори

Представеният законодателен пакет предлага единно европейско разрешение за предостяване на услуги във всички 28 държави членки (вместо 28 разрешения), висок правен праг при регулирането на далекосъобщителните подпазари (което следва да доведе до намаляване на броя на регулираните пазари) и допълнително хармонизиране на начина, по който операторите могат да наемат достъп до мрежи, притежавани от други дружества, с цел осигуряване на конкурентна услуга.

Премахване на допълнителните такси за роуминг

Таксите за входящо повикване при пътуване в рамките на ЕС ще бъдат забранени от 1 юли 2014 г. Далекосъобщителните дружества ще могат да избират между предлагане на планове за телефония, които се прилагат навсякъде в ЕС ("роуминг като у дома"), чиято цена се обуславя от конкуренцията на вътрешния пазар, или разрешаване на клиентите "да се отделят".

Това на практика означава избор на отделен доставчик на роуминг, който предлага и по-евтини тарифи, без да се налага купуване на нова SIM карта.

Без допълнителни такси за международни повиквания в Европа

В момента далекосъобщителните дружества обикновено начисляват допълнителна такса както за обажданията на стационарни телефони, така и на мобилни телефони, направени от страната на местожителство на потребителя към други страни от ЕС. Във вчераното предложение се предвижда дружествата да не могат да налагат по-високи такси за телефонен разговор по стационарен телефон в рамките на ЕС от таксите за разговори на далечни разстояния при разговор в рамките на една държава.

За мобилните повиквания в ЕС цената не може да бъде повече от 0.19 евро на минута (плюс ДДС). При определяне на цените дружествата ще могат да възстановят обективно оправдани разходи — ще бъде премахната обаче възможността за произволни печалби от телефонни разговори в рамките на ЕС.

Правна защита на отворения интернет

Блокирането и контролът върху скоростта на предаване на интернет съдържание ще бъдат забранени, което ще даде на потребителите достъп до пълното и отворено интернет пространство независимо от разходите или скоростта на техния абонамент за интернет.

Ще се запази възможността дружествата да предоставят "специализирани услуги" с гарантирано качество (като например интернет телевизия (IPTV), приложения, включително за медицинска апаратура за образна диагностика с висока разделителна способност, за видеоконферентни връзки, приложения за изчисления в облак, които обработват големи количества данни и са от особено значение за стопанската дейност на предприятията), доколкото това не противоречи на обещаните скорости на интернет за други клиенти.

Потребителите ще имат правото да проверяват дали ползваните от тях интернет скорости съответстват на заплатените, както и да се оттеглят от договор при неспазване на поетите от оператора ангажименти.

Нови права на потребителите

Ще бъдат дадени нови права на потребителите, като например правото на договори с недвусмислени формулировки, с повече съпоставителна информация, по-големи права за смяна на доставчика или на договора, право на 12-месечен договор при нежелание за обвързване с по-дълъг договор, право на оттегляне от договор, ако обещаните интернет скорости не се подсигуряват, както и правото да се изисква препращане на електронни съобщения след смяна на интернет доставчик.

Координирано разпределение на радиочестотния спектър

Това ще гарантира по-добър достъп на европейците до мобилни мрежи от четвърто поколение и безжични мрежи. Мобилните оператори ще могат да разработят по-ефикасни и трансгранични инвестиционни планове благодарение на засилената координация на графика, продължителността и други условия за предоставяне на радиочестотен спектър.

Запазват се ангажиментите на държавите членки, които от своя страна ще си запазят възможността да се възползват от съответните такси за мобилните оператори в условията на една съгласувана рамка. Такава рамка също ще разшири пазара за модерно телекомуникационно оборудване.

Повече сигурност за инвеститорите

Препоръката за методологиите за изчисляване на разходите и за недискриминация е вторият важен елемент в пакета. Нейната цел е повишаване на сигурността за инвеститорите, увеличаване на инвестициите и намаляване на различията между регулаторните органи. Това означава по-нататъшното хармонизиране и стабилизиране на таксите, които заварените оператори могат да начисляват при предоставянето на достъп на други оператори до своите кабелни мрежи, и да се гарантира, че търсещите достъп страни се ползват от наистина равнопоставен достъп до мрежите.

Когато тези конкурентни ограничения и недискриминацията са гарантирани, цените за достъп на едро до широколентови технологии от следващо поколение ще се определят от пазара, а не от регулатори, което означава по-малко бюрократични процедури за операторите, отбелязват от еврокомисията.