Цените на електроенергията за домакинствата са най-ниски в България (8,8 евро за 100 кВт/Ч) и най-високи в Дания (29,2 евро) при средно 20,1 евро в Европейския съюз, показват данни на Евростат за втората половина на 2013 година.

Между втората половина на 2012 г. и втората половина на 2013 г. цената на електроенергията за домакинствата в 28-те страни членки на ЕС е нараснала средно с 2,8% след увеличението с 6% между втората половина на 2011 и 2012 г.

Най-голямо увеличение в национална валута се наблюдава в Естония (+22%), Гърция (+20%), Румъния (+17%), Франция и Литва (+10%), а най-голямо понижение, освен в България (-8%), има в Кипър (-15%) и Унгария (-14%).

Цените на газа за домакинствата са се увеличили средно с 1% в ЕС-28 до 7,1 евро за 100 кВт/ч между втората половина на 2012 г. и втората половина на 2013 г.,
след увеличението с 8,2% между втората половина на 2011 и на 2012 г. В България цената на газа е била 5,2 евро на 100 кВт/ч, което представлява спад със 7,7% спрямо увеличението от 9,2% в периода между втората половина на 2011 и на 2012 г.

Най-голямо увеличение на цените на газа за домакинствата до втората половина на 2013 г. е имало в Румъния (+10%), Португалия (+9%) и Великобритания (+8%), а най-голям спад - в Унгария (-15%), Гърция (-13%), Полша (-105), Чехия, Латвия и Словения (-9%).

В евро цените на газа са били най-ниски в Румъния (3,1 евро на 100 кВт/ч), Унгария (4,3 евро), Хърватия (4,7 евро) и Естония (4,8 евро), а най-високи - в Швеция (12,2 евро), Дания (11,1 евро), Италия (9,5 евро) и Португалия (9,3 евро).