През първото тримесечие на 2014 г. средната месечна работна заплата нараства с 2,3% спрямо същия период през 2013 г. и достига 796 лв. За януари брутната й стойност е 794 лв., за февруари - 780 лв. и за март - 813 лева. Това сочат публикуваните днес предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ).

Най-голямо увеличение на годишна база се наблюдава в икономическите дейности „„Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване” - със 7.4%, „Строителство” - с 6.6%, и „Преработваща промишленост” - с 5.6%.

В сравнение с предходното тримесечие (октомври-декември 2013 г.) средната месечна работна заплата намалява с 3,9%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо намаление, са: „Операции с недвижими имоти”- със 17.6%, „Образование” - с 14.2%, и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” - със 7.6%.

Най-високо средно месечно трудово възнаграждение са получили наетите в икономическите дейности „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - 1765 лв, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 1533 лева, „Финансови и застрахователни дейности“ - 1499 лв.

Най-ниско платени са били хората на позиции в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 549 лева, „Административни и спомагателни дейности“ - 554 лв., „Други дейности“ - 566 лв.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2014 г. в обществения сектор нараства със 7.0%, а в частния сектор - с 0.5%.