Във връзка с възпрепятстването на екип на Националния превантивен механизъм (НПМ) да извърши проверка в Дома за възрастни хора с умствена изостаналост – с. Преколница, обл. Кюстендил, националният омбудсман изпрати препоръки до министъра на труда и социалната политика с копие до кмета на община Кюстендил, съобщиха от кабинета на Константин Пенчев.

В писмото се напомня, че омбудсманът на Република България изпълнява функциите на НПМ по смисъла и в съответствие с Факултативния протокол към Конвенцията на Организацията на обединените нации против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание. Константин Пенчев уточнява, че във връзка с тези функции екип на НПМ е командирован да извърши проверка в Дома за възрастни хора с умствена изостаналост – с. Преколница, обл. Кюстендил, в периода 22-23.08.2013 г., но директорът на институцията отказва да предостави достъп до дома и до необходимата информация и документация.

Омбудсманът подчертава, че до момента НПМ е осъществил над 300 проверки в местата, където се намират лица, лишени от свобода, или където са задържани или настанени лица вследствие на акт или със съгласието на държавен орган, които места те не могат да напуснат по собствена воля. "По време на всички проверки към служителите на НПМ съответната институция е проявявала добронамереност и е оказвала пълно съдействие съгласно изискванията на Закона за омбудсмана и Факултативния протокол към Конвенцията на ООН против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание" – пише Константин Пенчев. Той допълва, че описаният случай е прецедент и ще бъде отразен в Годишния доклад на омбудсмана като Национален превантивен механизъм като случай, свързан с лоша административна практика и пряко нарушаване на Факултативния протокол към Конвенцията.

Константин Пенчев предлага на министъра на труда и социалната политика да изиска обяснение от директора на дома в с. Преколница по описания случай, като по негова преценка му наложи дисциплинарно наказание. Омбудсманът настоява министърът да уведоми всички структури към Министерството на труда и социалната политика (домове за деца, лишени от родителска грижа, домове за деца с умствена изостаналост, домове за възрастни хора с психични разстройства, деменции и умствена изостаналост), че подобно отношение към служители на НПМ е неприемливо не само за институцията на омбудсмана, но и за международните органи, пред които омбудсманът има ангажимент да се отчита за дейността си като Национален превантивен механизъм.