ЕНЕРГО-ПРО Мрежи категорично не приема твърденията на КЗК за извършено нарушение, представляващо злоупотреба с господстващо положение при определяне на цени за ползване на съоръжения от електроразпределителна мрежа ниско напрежение, собственост на дружеството. Компанията ще представи своите аргументи в определения срок пред Комисията.

Електрическите стълбове са част от електроразпределителната мрежа и като неин собственик ЕНЕРГО-ПРО Мрежи се грижи за тяхната техническа изправност и безопасност. В редица случаи съоръженията се използват от кабелни оператори нерегламентирано и несъгласувано, с което се нарушава собствеността на мрежовото дружество и се създава риск от възникване на инциденти.

Отдаването под наем на съоръженията по свободно договорени пазарни цени е законно право на всяка бизнес организация, която извършва търговска дейност на територията на страната. Чрез регламентиране достъпа на външни, неоторизирани лица до съоръженията се упражнява контрол върху безопасността на тяхната експлоатация и се предотвратява възможността от възникване на злополуки с хора или имуществени щети.