За месец юли от експертите на 16-те регионални инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) са извършени 1815 проверки на 1703 обекта, съобщиха от МОСВ.

За отстраняване на констатирани нарушения са дадени 768 предписания. Съставени са 66 акта, от които 7 са за констатирани неизпълнения на дадени предписания. Издадени са 75 наказателни постановления, включително и по съставени актове от предходни месеци, на обща стойност 257 220 лв. За констатирано увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми и/или при неспазване на емисионните норми и ограничения са наложени 26 санкции. Постъпилите суми по наложени санкции, в т.ч. и за предходни месеци са 284 072 лв.

За превишение на нормите за допустими емисии, установени при оценка на резултатите от годишния доклад за проведени собствени непрекъснати измервания, РИОСВ-Велико Търново е наложила еднократна санкция от 484 294 лв. на "ТЕЦ Свилоза" АД. РИОСВ-Бургас е наложила текуща месечна санкция в размер на 100 000 лв. на "Кроношпан България" ЕООД, гр. Бургас за разпространение на неприятни миризми от дейността на дружеството.

През юли за заустване на отпадъчни води, които не отговарят на индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешителните, са наложени санкции от екоинспекциите в Бургас, Монтана, Хасково и Шумен, съответно на: ПСОВ "Елените" – 75 282 лв., "Бургаски захарен завод" ЕАД гр. Камено – 1 721 лв.; "ГИПС" АД, с. Кошава – 1 034 лв.; " Мусан" ООД, гр.Джебел - 705 лв.; "ЕнерСис" АД, гр.Търговище - 7 118 лв. и ЕТ "Николай Неделчев" - цех за замразяване, съхранение и консервиране на плодове и зеленчуци, с.Кочово, община Велики Преслав - 2 407 лв.

За неизвършена класификация на отпадъците, РИОСВ-Благоевград е санкционирала с по 10 000 лв. "Южен плод – 2006" ЕООД, с. Коларово, община Петрич и "Стефани Дива Афимити" ООД , с. Склаве, община Сандански.

За непредприемане на мерки за предотвратяване на изхвърляне на отпадъци на неразрешени места и организиране на почистването им, са наложени глоби на кметовете на: гр. Карлово – 5 000 лв. (РИОСВ-Пловдив), кметски наместник на с. Главаци, община Криводол – 2 000 лв. (РИОСВ-Враца) и кмета на Община Върбица - 3 000 лв. (РИОСВ-Шумен).

От РИОСВ-Пловдив са наложени две имуществени санкции, всяка по 30 000 лв., на община Родопи за неизвършени четири поредни месечни отчисления за депонираните отпадъци, а от РИОСВ-Шумен е наложена имуществена санкция, в размер на 1 000 лв., на община Шумен за неизвършено почистване на замърсени земни площи на "Старо депо за неопасни твърди битови отпадъци".

За извършване на дейности с отпадъци от черни и цветни метали без разрешение по Закона за управление на отпадъците, РИОСВ-Велико Търново е санкционирала с 30 000 лв. "Заложна къща - Плевен" ЕООД, а за депониране на производствени отпадъци на неразрешени места, с 1 400 лв., е санкциониран "Захарни заводи" АД, гр. Горна Оряховица.

За нерегламентирано изхвърляне на неопасни отпадъци РИОСВ-Плевен е наложила имуществена санкция, в размер на 2 000 лв. на ВиК "Стенето" ЕООД, гр. Троян.