Комисията за защита на конкуренцията отмени като незаконосъобразно решение на директора на Регионална дирекция "Гранична полиция" – Русе, съобщиха от КЗК.

С него е обявено класирането и е определен изпълнител на обществена поръчка с предмет "Докуване на гранично-полицейски кораби в БГПК Видин". Производството установи, че класираното на първо място дружество "Ротонда" ООД, София, не е представило документ, изискван съгласно документацията за участие.

Оценителната комисия не е констатирала липсата на лиценз за извършване на дейности по доков ремонт на плавателна техника, като е допуснала незаконосъобразно кандидата до класиране. Извършеният пропуск води до отмяна на решението за избор на изпълнител, като комисията следва да изиска от участника да представи допълнително необходимия документ или в противен случай да го отстрани от процедурата. КЗК връща преписката за ново разглеждане на документите в Плик № 1 от офертите на допуснатите участници при спазване на мотивите в решението.