Най-често употребяваната напитка сред младите хора в България е бирата, а делът на употребяващите я се е увеличил с 8 процентни пункта за последните три години (от 66% през 2010 г. на 74% сега). Това сочат резултатите от Национално представително проучване "Българската младеж 2013", направено от Националния център за изучаване на общественото мнение (НЦИОМ). Над половината от младежите (57%) посочват, че пият вино като този дял се е запазил без промяна в сравнение с 2010 г.
56% от интервюираните употребяват редовно концентрати (ракия, водка, уиски и т.н.) като дял се е повишил незначително за последните три години (от 52% през 2010 г. на 56% сега).
Регистрирана е пряка зависимост между употребата на алкохол и пола и възрастта на интервюираните. Мъжете, хората на възраст между 25 и 35 години, както и живеещите в София по-често от останалите консумират спиртни напитки.
13% от участвалите в изследването младежи не употребяват спиртни напитки. По-често от останалите пълни въздържатели са жени, младежи на възраст между 15 и 18 години и живеещи в селата.