Общият доход средно на лице от домакинство през второто тримесечие на 2013 г. е 1 168 лв. и спрямо същия период на 2012 г. се повишава с 9.0%, съобщават от НСИ.

Основен източник на доход на домакинствата продължава да бъде работната заплата, която формира 54.2% от общия доход. Доходите от работна заплата през второто тримесечие на 2013 г. средно на лице от домакинството са 633 лв., което е с 8.6% повече спрямо същото тримесечие на миналата година. Относителният дял на работната заплата в общия доход намалява с 0.3 процентни пункта за разглеждания период от време.

Вторият по значение източник на доход за българските домакинства са доходите от пенсии. Относителният им дял е без промяна и съставлява 26.8% от общия доход. В номинално изражение през второто тримесечие на 2013 г. спрямо същото тримесечие на предходната година доходите от пенсии нарастват с 9.1% и достигат 312 лв. средно на лице от домакинство.

През второто тримесечие на 2013 г. доходите от самостоятелна заетост средно на лице от домакинството намаляват спрямо същия период на 2012 г. и достигат 78 лева. Относителният им дял намалява с 0.9 процентни пункта и представлява 6.7% от структурата на общия доход.

Доходите от социално осигуряване и социални помощи през второто тримесечие на 2013 г. имат сравнително малко значение за формирането на общия доход на домакинствата. Те са 34 лв. средно на лице от домакинството, а относителният им дял в общия доход намалява с 0.4 процентни пункта и представлява 2.9% от неговата структура.

През второто тримесечие на 2013 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход почти се запазва както при предходни периоди и достига 98.4% от него.

Общият разход на лице от домакинство през второто тримесечие на 2013 г. е 1 059 лв. и се увеличава спрямо същото тримесечие на 2012 г. с 9.5%. Най-голям дял при формиране на общия разход на домакинствата имат разходите за храна и жилище - 51.8% от всички разходи.

Най-съществено перо от бюджета на българските домакинства са разходите за храна и безалкохолни напитки. Като абсолютни стойности те се увеличават с 13.1% и през второто тримесечие на 2013 г. са 377 лв. средно на лице в домакинството. Относителният им дял в общия разход нараства с 1.1 процентни пункта и представлява 35.6% от него през второто тримесечие на 2013 година.

Разходите за дома (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане) се повишават от 162 лв. през второто тримесечие на 2012 г. на 171 лв. средно на лице от домакинството през същото тримесечие на 2013 година. Делът им в общия разход остава без особена промяна и е 16.2% от него през второто тримесечие на 2013 година.

Разходите за здравеопазване остават непроменени, а относителният им дял намалява с 0.4 процентни пункта и представлява 4.9% от общия разход.

Като абсолютни стойности разходите за транспорт и съобщения се увеличават с 15.7% и достигат 129 лв. средно на лице, а относителният им дял нараства с 0.6% процентни пункта и е 12.2% от общия разход на домакинствата през 2013 година. Разходите за алкохолни напитки и цигари през второто тримесечие на 2013 г. възлизат на 42 лв. средно на лице от домакинството. Техният относителен дял в общия разход е 4.0%, което е с 0.6 процентни пункта по-малко в сравнение с второто тримесечие на 2012 година.

Увеличават се разходите за облекло и обувки. През второто тримесечие на 2013 г. те са 36 лв. средно на лице. Делът им в общия разход е 3.4%, което е с 0.5 процентни пункта повече в сравнение с второто тримесечие на 2012 година.

Потреблението на основни хранителни продукти средно на лице от домакинство не се променя съществено през второто тримесечие на 2013 г. спрямо същото тримесечие на 2012 година. Увеличение се наблюдава при консумацията на зеленчуци - от 17.2 на 19.3 кг, плодове - от 6.4 кг на 7.7 кг, месо - от 7.8 кг на 8.1 кг, и на прясно мляко - от 5.0 на 5.4 литра. По-съществено намалява потреблението на кисело мляко - от 8.4 на 7.7 кг, и на хляб и тестени изделия - от 24.9 на 24.4 килограма.