Щатът на Министерския съвет се свива с 29 бройки до 427 служители. Със 111 бройки се намалява и числеността в областните администрации. Това реши правителството на днешното си заседание. В същото време към главния секретар се създава нов самостоятелен отдел – „Контрол по изпълнението на актовете и договорите” и се закрива досегашният „Управление на собствеността”.

Той се влива в дирекция „Административно обслужване”, която се преобразува в „Административно и правно обслужване и управление на собствеността”. Дирекция „Стратегическо развитие и координация” се трансформира в „Икономическа и социална политика” и се създава нова дирекция – „Правителствена информационна служба”. Закрива се секретариатът на Съвета по сигурността. Дейността във връзка с националните стратегически програми за развитие преминава от АМС към Министерството на финансите.

Закрива се Спортно-оздравителният комплекс „Лозенец” като юридическо лице, като архивът, правата и задълженията и имуществото му преминават към болница „Лозенец”.

За подобряване организацията на работата на правителството се въвежда изготвянето на 3-месечни оперативни програми, които включват график на редовните заседания на Министерския съвет, списък на планираните за приемане проекти на закони и на подзаконови актове, други въпроси от компетентността на кабинет.

Изрично се посочва, че законопроектите, които предстои да бъдат разглеждани от МС, трябва да бъдат придружени от мотивирано становище в случай, че с тях се предлага въвеждане на регулаторен режим.

Когато това е предвидено в оперативната програма, актовете трябва да бъдат съпътствани от стандартна оценка на въздействието върху стопанската активност и заетостта. Тя включва целите на предложеното действие от страна на държавните органи, ползите от него, икономическите и социални разходи, които ще бъдат извършени, оценка на административната и регулаторна тежест, проведените обществени консултации.