Получаването на месечни помощи за дете до завършване на средно образование се обвързва с редовно посещаване на подготвителните групи в детските градини или в училищата, освен ако това е невъзможно поради здравословното състояние на детето.

Това ще реши правителството с промени в Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца на редовното си заседание на 14 август. Те съответстват на влизащите в сила от 1 септември т. г. изменения в Закона.

Към молба-декларацията за отпускане на помощта се въвежда изискване за прилагане на удостоверение за записването на детето в подготвителна група в детска градина или в училище. Предвижда се при допускане на отсъствия за повече от 3 дни, за които няма уважителни причини, месечната помощ да се спира за съответния месец.

С постановлението се правят промени и в Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане. С тях се гарантира, че на всички деца, настанени в специализирани институции – не само в домове, а и ползващите социални услуги от резидентен тип (преходно жилище, кризисен център и център за настаняване от семеен тип), ще се предоставят месечни средства за джобни разходи. Тези средства се определят ежегодно от Министерския съвет и се изплащат чрез бюджетите на общините.

Правителството ще приеме Доклад за младежта 2010-2012 г. Документът, който представя основните дейности, извършени от централните и местните органи на управление в полза на младите хора в страната, ще бъде внесен за обсъждане в Народното събрание.

Докладът отчита мерките за подобряване състоянието на младежта в страната в областта на насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие, подобряване на достъпа до информация и качествени услуги, насърчаване на здравословния начин на живот, превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение, развитие на младежкото доброволчество, повишаване на гражданската активност, развитие на младите хора в малките населени места и селските райони, развитие на международния и междукултурния диалог и повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността.

В документа е представена структурирана информация на базата на конкретни индикатори за състоянието на младежта по отношение на предприети мерки, задачи и дейности, извършени от институциите и общините в страната. Анализът в Доклада е изготвен и на базата на информация от национално представителни социологически проучвания на тема "Установяване на ефекта от политиките за младежта върху младите хора в страната".