От началото на месец юли 2013 г., с цел подобряване ефективността на процеса по възстановяване на ДДС, Министерството на финансите предприе спешна мярка за въвеждане на строга отчетност на ДДС за възстановяване, съобщиха от МФ.

Те включват: Стриктно спазване на законоустановените срокове за възстановяване на ДДС; Въвеждане на принцип на възстановяване на ДДС по поредност на подадените справки декларации с деклариран ДДС за възстановяване; Всеки месец анализ на структурата на невъзстановения ДДС и причините за неговото невъзстановяване; Всекидневен контрол върху процеса по възстановяване на ДДС; Публикуване на информация всеки месец за възстановения ДДС през съответния месец.

1. Стриктно спазване на законоустановените срокове за възстановяване на ДДС: Въведен е всекидневен контрол по спазването на сроковете за възстановяване на ДДС с цел да не се задържат оборотни средства на бизнеса и да не се плащат лихви за забава от бюджета.

2. Принцип на възстановяване на ДДС: Въведен е принцип на възстановяване на ДДС, съгласно който данъкът се възстановява по поредност на подадените справки декларации с деклариран ДДС за възстановяване от данъчно задължените лица. Принципът позволява и осъществяването на ефективен контрол по спазването на сроковете за възстановяване.

3. Възстановен ДДС през месец юли 2013 г.: Възстановеният ДДС през месец юли 2013 г. е в размер на 563 млн.лв., в т.ч. 557 млн. лв. ефективно възстановен и 6 млн. лв. данък прихванат за други публични задължения. През месец юли 2013 г. е възстановен ДДС на големи, средни и малки предприятия, съобщават от МФ.