През второто тримесечие на годината средната месечна заплата се увеличава спрямо първото тримесечие на 2013 г. с 2.7 на сто до 799 лева, показват предварителни данни на Националния статистически институт. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на заплатата, са "Строителство" - с 8.1 на сто, и "Образование" - със 7.5 на сто.
Средната месечна заплата за април е 809 лв., за май - 799 лв., и за юни - 789 лева. През второто тримесечие на 2013 г. средната заплата нараства с 3.8 на сто спрямо второто тримесечие на 2012 г., като най-голямо e увеличението в дейностите - "Селско, горско и рибно стопанство" - с 20.7 на сто, "Държавно управление" - с 9.3 на сто, и "Образование" - с 8.2 на сто.
Най-високо средномесечно възнаграждение през второто тримесечие на 2013 г. са получили наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите: "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - 1 790 лева; "Финансови и застрахователни дейности" - 1 526 лева; "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 1 524 лева.
Най-нископлатени са били наетите в "Административни и спомагателни дейности" - 534 лева; "Хотелиерство и ресторантьорство" - 540 лева; "Други дейности" - 592 лева, предаде бтв. Спрямо същия период на предходната година средната заплата през второто тримесечие на 2013 г. в обществения сектор нараства с 5.1 на сто, а в частния - с 3.1 на сто.