С промени в Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби правителството реши за получаване на едногодишна стипендия да могат да кандидатстват само учениците от VІІІ до ХІІ клас. Децата в по-малка възраст ще бъдат стимулирани чрез еднократно финансово подпомагане за участие в обучителни курсове по изкуства, наука и спорт, в пленери, обучителни и тренировъчни лагери, в национални и международни конкурси, олимпиади и състезания.

Преразгледани и прецизирани са процедурите за кандидатстване на учениците от държавни и общински училища за получаване на стипендии и еднократно финансово подпомагане, посочени са органите, до които подават исканията си, както и документите, които трябва да приложат, сроковете за разглеждането им и др. Предвидени са разпоредби, с които се регламентира ред за предоставяне на информация от общинските администрации относно броя на учениците от общински училища, на които е отпусната стипендия със заповед на кмета. Това ще позволи коректно изчисляване на бюджетните средства, необходими за изплащане на стипендиите и за еднократното финансово подпомагане. Посочени са видовете основания за получаване на стипендия, а именно – класиране на първо, второ и трето място на олимпийски игри, световно, европейско или първенство, първо място на финали на държавно индивидуално първенство или ученически игри, на първо, второ или трето място на национален или международен конкурс, олимпиада или състезание в областта на изкуството и науката.

Днес беше приета и Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2014 г. Тя предвижда насърчаване на творческите, научните и спортните заложби и потребности на деца с изявени дарби, заели призови класирания през тази година, чрез еднократно финансово подпомагане в размер до 195 лв. и едногодишни стипендии в размер на 135 лв. месечно.

В Програмата са включени конкурси, олимпиади и състезания, които са с доказан висок критерий при излъчване на победителите и мотивират активно учениците за високи творчески, научни и спортни постижения. Подборът е съобразен със спецификата на изява и проява на дарованието в детската и ученическата възраст в областта на изкуствата, науката и спорта.

Предвидено е подпомагане на деца от държавните и общинските училища, които се финансират от министерствата на културата, на образованието и науката, на земеделието и храните и на младежта и спорта, както и от бюджетите на общините. Общият брой на децата, които ще бъдат стимулирани финансово, е 990. Необходимите средства за това възлизат на 1,8 млн. лв. и се осигуряват от централния бюджет за 2014 г.