През ЮНИ постъпилите на работа регистрирани безработни от област Русе са 611 (като темп броят им се запазва колкото и този през същия месец на м.г., с 11 по-малко). Започналите работа безработни без квалификация са 202, с работническа професия са 187, а специалистите със средно специално и висше образование - 222. Почти половината от устроените на работа са жени, а младежите до 29 години са 141. Заетост е осигурена на 78 продължително безработни от областта, както и на 24 безработни с намалена трудоспособност.
Трудовите посредници са осигурили заетост на първичния пазар на 336 безработни (с 66 повече отколкото през май).
Общо обявените през юни свободни работни места от работодатели на територията на област Русе са 762 (като темп броят им се запазва колкото и този през май, с 4 повече, докато в сравнение със същия месец на м.г. местата са със 144 повече).
През месеца се наблюдава обичайното търсене на работна сила в бюрата по труда на първичния пазар, като заявените места са предимно от частния сектор. Заявени са общо 441 работни места, което надвишава броят им през май със 170. В зависимост от икономическите дейности най-много свободни работни места в бюрата по труда са заявени от преработващата промишленост (147), строителството (83), селското стопанство (56), търговията (37), финансовата и застрахователната дейности (20), хотелиерството и ресторантьорството (16) и др.
По програми за заетост и по схеми на оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР) в област Русе са заявени общо 315 работни места. От тях 15 места са заявени по национални програми. По ОПРЧР местата са 300. Отделно, по насърчителни мерки за заетост по ЗНЗ в бюрата по труда работодатели от областта са заявили 6 работни места.
Към края на юни в двете бюра по труда в област Русе – Русе и Бяла, регистрираните безработни са 10 340. Техният брой намалява с 251 в сравнение с края на май. Като търсещи работа лица са регистрирани и 581 заети, 417 пенсионери и 176 учащи.
Равнището на безработица за област Русе, на база официално публикуваните данни от Агенцията по заетостта за страната, е 10,1%, при 10,3% през предходния месец. За сравнение – равнището на безработица средно за страната е 10,7 на сто.
• По общини регистрираната безработица в абсолютен брой и относителен дял има следния вид: най-високо е равнището на безработица в община Ветово – 39,5% /1607 безработни лица/, следват общините Борово – 33,3% /516/, Ценово – 27,7% /493/, Две могили - 23,0% /784/, Сливо поле – 22,0% /516/, Бяла – 21,6% /1040/, Ивоново - 16,7% /483/, и най-ниско в община Русе - 5,8% /4671/.
По професионален признак регистрираните безработни са: без специалност – 48%, с работнически професии – 30%, специалисти – 22%.
Според образованието от общия брой регистрирани безработни в областта преобладават тези с основно и по-ниско образование, които съставляват 41%, хората със средно образование са 48%, а висшистите – 11%.
Разпределението по възрастови групи показва, че най-голям се запазва относителният дял на безработните над 50 години – 43% от всички регистрирани, тези от 30 до 49 години са 40%, а младежите до 29 години – 17%.
От общо регистрираните лицата с намалена работоспособност са 572.